ശ്ലോകസൂചിക

അകണ്ഠേ കളങ്കാത്‌...

അകന്മഷം സുസ്വരമൊത്ത...

അകരുണത്വമകാരണ...

അക്കാലം വാനവര്‍ക്കും...

അക്കാലം സഖി മാഞ്ഞുപോയൊരു...

അക്കിത്തത്തുമനയ്ക്കലുണ്ണി...

അക്കൃഷ്ണനാമഗദ...

അക്കൊമ്പു ചെമ്മണ്ണടിയില്‍...

അക്ഷരസ്ഫുടതയോടു...

അക്ഷീണം മദിരാശി തന്നില്‍...

അഖണ്ഡവിധുമണ്ഡലമുഖം...

അഖണ്ഡസര്‍വമംഗളാ...

അഖിലോപരിയെന്റെ...

അഗ്രേപശ്യാമി തേജോനിബിഡ...

അങ്കണേ ഘടിതരിംഘണം...

അങ്കത്തട്ടിലിരുത്തിയമ്മ...

അങ്കത്തുങ്കലലംകളങ്കരഹിതം...

അങ്ഗത്തിലെങ്ങുമണിയാത്തൊരു...

അങ്ങെന്നുള്ളിലിരുന്നെനിക്കു...

അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടുഴന്നും...

അങ്ങോട്ടു നോക്കുക, ചുവപ്പു...

അച്ചാരുശീലനുമഘാന്വിതന്‍...

അച്ഛന്‍ പാട്ടിയെ...

അജാമിളോ നാമ...

അജ്ഞാത്വാ തേ മഹത്വം...

അജ്ഞാനവേളയിലുമസ്തി...

അഞ്ചാലൊന്നിന്റെ മധ്യേ...

അഞ്ചിതദ്യുതി ചൂതപുഷ്പ...

അടങ്ങാതന്തിയ്ക്കങ്ങ്‌...

അടച്ചുവച്ച പീസി...

അടവിയതിലനല്‍പം...

അടിക്കടിക്കടിയനിലാധി...

അടിപിടി പല മട്ടില്‍...

അടിയനിനിയുമുണ്ടാം ജന്മം...

അടിയനിനിയുമുണ്ടാം വേല...

അടിയ്ക്കും തൊഴിയ്ക്കും...

അടുത്തതേതെന്നു...

അടുത്ത ദിവസം രവി...

അടുത്തു പോയ്‌ മൂവടി...

അണ്ഡാന്തഃസ്ഥിതമായ...

അണ്ണാക്കില്‍ തങ്ങി വെണ്ണക്കഷണം...

അതന്ദ്രനായാദിനരന്റെ...

അതല്‍പം നിദ്രാലുഃ...

അതാ വിളങ്ങുന്നു...

അതിഭയമൊടു നിത്യം...

അതിമിനുസമിദാനീമൊന്നു...

അതുലദ്യുതി നിന്‍...

അതേ മഹാന്‍ ഭാര്‍ഗ്ഗവ...

അത്യന്തബാല, മതസീ...

അത്യുച്ചനാകും ഹിമവാന്‍...

അത്രക്കു നാശമിഹ...

അഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു...

അഥ പ്രജാനാമധിപഃ...

അഥവാ ക്ഷമപോലെ...

അധികേരളമഗ്ര്യഗിരഃ...

അധിരുഹ്യ പദാംബുരുഹേണ...

അനഘത പെടുമമ്മേ...

അനന്തമജ്ഞാതം...

അനന്തരത്നപ്രഭവസ്യ...

അനന്തരം നിജകുല...

അനന്തസമ്പദാശ്രയസ്തു...

അനര്‍ഖമിച്ഛാമി...

അനര്‍ത്ഥഗര്‍ത്തങ്ങളിലാണ്ടു...

അനാഥനാമടിയന്‍...

അനാദ്യന്തമാദ്യം...

അനിയതരുദിതസ്മിതം...

അനുദിനം വിലയേറും...

അന്തര്‍ജ്ജനം പോലറയില്‍...

അന്തര്‍ഭാഗത്തു ചേര്‍ത്ത...

അന്തിക്കൂട്ടിലണഞ്ഞിരുന്നു...

അന്തിച്ചുകപ്പംബരമാം...

അന്തിപ്പൂന്തിങ്കളുന്തി...

അന്നേരം താമരപ്പൂന്തളികകളില്‍...

അന്നൊത്തപോക്കീ...

അന്യൂനാനതിരിക്തമായ്‌...

അന്യേഷു വൃക്ഷലതികാദിഷു...

അപ്പം പോലെ വിടര്‍ന്ന...

അപ്പയ്യാഖ്യന്‍ പടി...

അപ്പീലിക്കണ്ണു ചൂടും...

അപ്പൂമാതിന്നിരിക്കുന്നതിനു...

അപ്പോഴുദ്യല്‍കുളിര്‍മതിമുഖീ...

അബ്ദാര്‍ദ്ധേന ഹരിം...

അഭ്യുദ്ഗച്ഛദഖണ്ഡശീത...

അമരനാഥസുതന്ന്‌...

അമൃതമിവ കിരന്തീം...

അംഗനാകൃതിയെനിയ്ക്കു...

അംഗം ഹരേ...

അമ്പത്തിയൊന്നു മധുരാക്ഷരം...

അമ്പത്തൊന്നക്ഷരപ്പൂക്കള...

അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാളീ...

അമ്പത്തൊന്നാല്‍ക്കനിഞ്ഞീ...

അമ്പാടിക്കൊരു ഭൂഷണം...

അമ്പാടി തന്നില്‍...

അമ്പാടിത്തമ്പുരാട്ടിത്തിരുവടിയരിശം...

അമ്പിന്‍ തുമ്പിനു വമ്പു തീര്‍ത്ത...

അമ്പേ ചിലര്‍ക്കുള്ളിലഹന്ത...

അംബാ കുപ്യതി താത...

അംഭോരാശികുടുംബിനീതിലകമേ...

അംഭോരുഹ വാടീകുല...

അമ്മയ്ക്കു വേണോ പുതുമോടി...

അമ്മ സമ്പ്രതി...

അമ്മാമന്‍ തന്റെ നെഞ്ഞത്ത്‌...

അമ്മൂമ്മ ചൊല്ലി പുനരിങ്ങനെ...

അമ്മേ ഞാന്‍ മണ്ണുതിന്നീല...

അമ്മേരു തന്നുപരിഭാഗമതില്‍...

അമ്മേ വന്നിടുകെന്നു ചൊന്നു...

അയല കനലടുപ്പില്‍ച്ചുട്ടതും...

അയി, സബല, മുരാരേ...

അരിക്കകത്തു കൈവിരല്‍...

അരിമമകനുറങ്ങ്‌...

അരിയ തൃണമിണങ്ങും...

അരിയ ഭക്തി കലര്‍ന്നൊരു...

അരിവമ്പടയും...

അരുണനളിനസംസ്ഥം...

അരുതരുതു വിരോധം ഭിന്നമദ്യങ്ങള്‍...

അരുമാമറയോതും...

അരുളി തനയനീശന്‍...

അരുളേ തിരുമേനി...

അരേ, ദുരാചാര...

അലസവനസമീരന്‍...

അലസാതൊരു സൂചി...

അല്ലയോ പറക കട്ടിലേ...

അല്ലല്ലാ തിരുമേനിയാണ്‌...

അല്ലാ ഡീയെസ്പിസാറെന്തിവിടെ...

അല്ലേ ഭാരതസൂര്യ...

അല്ലോളം തവ മന്ദഹാസ...

അവധിയറ്റു...

അവനമാ വനമാലി...

അവനവന്റെയിടം...

അവനിപതി ശലോമോന്‍...

അവന്റെ പാട്ടാം മണിയൊച്ച...

അവയവനിര കോച്ചിടും...

അവികലവിമലാനുഭൂതി...

അവിടവിടെ മിഴിച്ചു...

അവിടെശ്ശിവനേ...

അവിദ്യാനാമന്തസ്തിമിര...

അവിരളം മലയാള...

അശങ്കമാമാനി...

അശ്വത്ഥത്തിന്നിലയ്ക്കും...

അശ്വപ്രവാഞ്ചാംബുദ...

അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി...

അസ്ഫുടേ വപുഷി തേ...

അഹഹ, ബഹുലഹിംസാ...

അഹര്‍ന്നിശകളാല്‍ കളങ്ങളെ...

അഹിസാരമസാരം...

അഹോ മറന്നേന്‍ ബത...

അളന്നു തെളിയിച്ചിടാം...

അളികളിളകിയോമല്‍...

അഴുക്കിലടി പൂണ്ടതാം...

അര്‍ക്കശുഷ്ക്കഫലകോമളസ്തനീ...

അര്‍ത്ഥോ നരാണാം...

അര്‍ഥം കാമിച്ചു മര്‍ത്ത്യന്‍...

അറ്റം കൂടാതെ കൌതൂഹല...

ആകപ്പാടേ വിമര്‍ശിച്ച്‌...

ആകമ്രം മദ്ധ്യമുദ്യന്മണിഗുണനികരം...

ആകമ്രസ്മിതകാന്തി ചിന്തി...

ആകാതാരഭിമാന...

ആകാരത്തിന്‍ സുഷമ...

ആകാശങ്ങളെയണ്ഡരാശികളൊടും...

ആകാശത്തിലുടന്‍...

ആകാശത്തിലെയഭ്രപാളികളില്‍...

ആകാശത്തുപിറന്നമേയകുതുകം...

ആകുംമട്ടിലധര്‍മ്മകര്‍മ്മമധികം...

ആക്കം പൂണ്ടഷ്ടമീരോഹിണി...

ആക്രാമന്‍ ദിവി...

ആടും പാ, മ്പസ്ഥിജാലം...

ആണ്ടില്‍പ്പാതി തപസ്സു ചെയ്തു...

ആതങ്കം കൈവളര്‍ത്തും...

ആദിത്യന്നുമനന്തകാന്തിയരുളും...

ആദിത്യോജ്ജ്വലഭദ്രദീപ...

ആദിയ്ക്കാദിത്യചന്ദ്രപ്രഭൃതികളെ...

ആദൌ കര്‍മ്മപ്രസംഗാത്‌...

ആദൌ ദേവകി ദിവ്യഗര്‍ഭജനനം...

ആദ്യത്തില്‍ത്താന്‍ തുടര്‍ന്നും...

ആദ്യത്തെസ്‌സൃഷ്ടി, ഹോതാ, വഥ...

ആദ്യം വന്നതു കാലബോധം...

ആനക്കമ്പമൊരുത്ത, നാനനടയാള്‍...

ആനത്തോലുടയാടയാക്കി...

ആനന്ദം ഭക്തലോകത്തിനു...

ആനന്ദാസ്പദമായ നിന്നനുപമാ...

ആനന്ദൈകതരംഗിണീം...

ആനാലും വരവല്ലവാ...

ആമട്ടമാത്യനൃപര്‍...

ആമട്ടോര്‍ക്കുകില്‍...

ആ മണ്‍മെത്തകളാറ്റുനോറ്റ...

ആ മന്ദാരമരങ്ങളാണു...

ആമീലിതാക്ഷമധിഗമ്യ...

ആമേഖലം സഞ്ചരതാം...

ആമോദം പൂണ്ടൂ കൈകൊണ്ടമരര്‍...

ആമോദാലമ്പലപ്പൊയ്കയില്‍...

ആമ്‌നായാഭ്യസനാനരണ്യരുദിതം...

ആയാസത്താല്‍ വിയര്‍പ്പിന്‍...

ആരക്ഷീണതപസ്യയാല്‍...

ആരണ്യാന്തരഗഹ്വരോദര...

ആരംഗം, സര്‍വമാച്ഛാതിതമഹഹ...

ആരമ്യശ്രീലരക്താംബരം...

ആരമ്യാംബരചുംബികള്‍ക്കിടയിലെ...

ആരാകിലും ജീവിത...

ആരാ?, ഞാന്‍ ബലഭദ്രസോദരന്‍...

ആരാണു പോകുവതടുത്ത...

ആരാണോതുക നിത്യം...

ആരാ,ധനഞ്ജയനു...

ആരാധിപ്പാ, നരുണപദമാര്‍...

ആരാമ,മത്സ്യമിതിരൂപം...

ആരാമേ കാണ്‍ വസന്തോത്സവമയി...

ആരായാലെന്തു? പാരം...

ആരായുകില്‍ തിരകള്‍...

ആരാല്‍പ്പൂവനിതന്നില്‍...

ആരിതിന്നൊരുവനര്‍ത്ഥി...

ആരും തോഴി, യുലകില്‍...

ആരോടും ദീനദേഹസ്ഥിതിഗതികള്‍...

ആരോമലാമഴകു...

ആരോമല്‍ച്ചണ്ഡി, നിന്‍ മെയ്‌...

ആരോ വിട്ടൊരു `ചുട്ട' കത്തിതു...

ആലക്ഷ്യ ദന്തമുകുളാന്‍...

ആലങ്ങാട്ടയിരൂര്‍പ്രവൃത്തിയതില്‍...

ആലപ്പീ പോയ്‌, പഴയ...

ആലംബം നാലു വേദത്തിനും...

ആലസ്യമാണ്ട മുഖമൊട്ടു...

ആ ലോലംബകദംബചുംബനവശാല്‍...

ആവതോളമിഹ നിത്യവും...

ആവിശ്ചിന്താഭരം...

ആശാവേശം നിമിത്തം...

ആസീത്‌ പുരാ പരമ...

ആസ്താം താവദിയം...

ആസ്താം പീയൂഷലാഭസ്സുമുഖി...

ആസ്ഥായ കോണാനിഹ...

ആസ്രംസത്‌ ക്ഷൌമനീവീം...

ആഹാ, രചിച്ചു ചെറു...

ആളീടും പ്രേമമോടെ...

ആള്‍ തിങ്ങിടും...

ആഴക്കുവറ്റടിയില്‍...

ആഴി തന്നിലുരഗേശനായ...

ആഴിവര്‍ണ്ണചരിതം...

ആറില്ലേ മുഖമാത്മജന്നു...

ആറീ തെക്കുപുറത്തെരിഞ്ഞ...

ആറും നാലും കിടന്നാടിയ...

ആറും, നിശാഗഗനതുല്യം...

ആര്‍ത്താതങ്കാപഹേ...

ആര്‍ വന്നാല്‍ ഭരണത്തില്‍...

ആറ്റിന്‍ വക്കിലൊടുക്കം...

ആറ്റുവഞ്ചികളിലാര്‍ത്തു...

ഇക്കല്യഭര്‍ത്തൃമൊഴി...

ഇക്കറുപ്പരവണക്കു...

ഇക്കാമ്യവസ്തുനിര...

ഇക്കാലത്തുള്ള ഭാഷാ...

ഇക്കാലത്തൊരു പെണ്ണു...

ഇക്കാലമിന്ദുമുഖിമാര്‍...

ഇക്കൊച്ചു നീര്‍ത്തുള്ളി...

ഇങ്കിരീസു വളരെ...

ഇച്ഛിയ്ക്കുമൊന്നിഹ ലഭിപ്പതു...

ഇടത്തുപക്ഷമാകിലും...

ഇടിവെട്ടു ശിരസ്സിലേറ്റു...

ഇട്ടീരിമൂസ്സിനുടെ...

ഇതര പാപഫലാനി...

ഇതിനളഗിരാ യാതേ...

ഇതിലീവിധമൊക്കെ...

ഇതുമുതല്‍ വഷളായി...

ഇതെന്തൊരാനന്ദമിതെന്തു...

ഇത്തന്വി മന്നവനു...

ഇത്ഥം രാത്രിഞ്ചരന്‍...

ഇത്ഥം വാതാത്മജാതഃ...

ഇത്രയ്ക്കുണ്ടു ബലം...

ഇഥമഭ്യസന...

ഇദം കിലാവ്യാജമനോഹരം...

ഇനരശ്മികളേറ്റു...

ഇനരശ്മി വഹിക്കയാല്‍...

ഇനിയൊരു പരിഹാസമുണ്ടു...

ഇന്ദീവരശ്യാമള...

ഇന്ദീവരേണ നയനം...

ഇന്ദ്രത്വം പണ്ടു ഗോവര്‍ദ്ധന...

ഇന്ദ്രനീലനിറമൊത്ത മേനിയും...

ഇന്ദ്രന്‍, ധാതാ, വുപേന്ദ്രന്‍,...

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിന്ദ്രപ്രിയ...

ഇന്നത്തെപ്പുതുകാവ്യശെയിലി...

ഇന്നാടെല്ലാം വിളര്‍പ്പിച്ചിടും...

ഇന്നാട്ടില്‍ത്തവ തൃക്കൊടി...

ഇന്നാവാം, നാളെയാവാം,...

ഇന്നീവിധം ഗതി...

ഇന്നെന്തോ കവിതാംഗനയ്ക്കൊരു...

ഇന്നേ മുതല്‍ക്കയി...

ഇന്നോ വാ നാളെയോ മട്ടിനി...

ഇപ്പശ്ചിമാബ്ധിയിലണഞ്ഞൊരു...

ഇപ്പാരിപ്പാടു കല്‍പിച്ചതിനുടെ...

ഇപ്പാര്‍ത്തട്ടാം തളികയില്‍...

ഇപ്പോള്‍ കേരളകല്‍പ്പകദ്രുമ...

ഇമം ഹി നിത്യമേവം...

ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കഴുത്തു...

ഇമ്പം നല്‍കിന ശംഭുവിന്‍...

ഇര വിഴുങ്ങിയ പാമ്പു...

ഇരിക്കുവാന്‍ നിവൃത്തിയില്ല...

ഇരിക്കൊലാ പൊങ്ങുക...

ഇരുണ്ടു നീണ്ടെന്തിതു...

ഇരുവശവുമിരിയ്ക്കുവോര്‍...

ഇരുളിന്‍പുതപ്പിനടിയില്‍...

ഇരുള്‍ നിറഞ്ഞൊരു രാത്രിയില്‍...

ഇല്ല നിങ്ങളെ നനച്ചിടാതെ...

ഇല്ലം കത്തി നശിച്ചു...

ഇല്ലസ്പഷ്ടഗുണത്വം...

ഇല്ലാ ജീവിതമേറെയെങ്കില്‍...

ഇല്ലാ വിസ്മയമേകനായ്‌...

ഇല്ലാ വൈദ്യുതി...

ഇവനിതാ വനിതാ...

ഇവന്നില്ല വര്‍ണ്ണാശ്രമാചാര...

ഇവളെന്തിനിതന്യഭുക്തയാള്‍...

ഇവള്‍ക്കു ദാരിദ്ര്യഹലത്തില്‍...

ഇവിടെ മഴ ചുരുങ്ങീ...

ഇവിടെയിളയ തെന്നല്‍...

ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരിയുടെ...

ഇഷ്ടാത്മജാം രഹസി...

ഇസ്പേഡും ക്ലാവരും...

ഇഹത്തിലേ ധനം, സുഖം...

ഇഹരാജകുലത്തില്‍...

ഇളകാത്ത ഹൃത്തൊടിളകാത്തവന്റെ...

ഇള്ളക്കിടാവിളകി...

ഇഴുകിപ്പിടിച്ചൊരിരുള്‍...

ഈ നമ്മള്‍ നമ്മളുടെ നന്മ...

ഈയമ്പെയ്തതു തൈരുകൂട്ടി...

ഈയാശങ്ക നിനക്കു യം പ്രതി...

ഈയുള്ളോനൊരു കേവലന്‍...

ഈരണ്ടുപൂവുകൃഷിചെയ്തിടവും...

ഈ രമ്യാമയമാം...

ഈരാജ്യത്തിന്‍ നിലയുമിവള്‍ തന്‍...

ഈരും പേനും പൊതിഞ്ഞീടിന...

ഈരേഴമ്പാടി വാഴും...

ഈ ലോകത്തില്‍ സുഖമസുഖവും...

ഈവഞ്ചിക്ഷ്മാഗൃഹവളഭിയില്‍...

ഈവണ്ണമന്‍പൊടു...

ഈ വന്ന ദീനമിനി...

ഈറ്റക്കാടിന്നകത്തായ്‌...

ഈറ്റില്ലവും പട്ടടയും...

ഉക്തി നല്ലതു സംസ്കൃതം...

ഉച്ചച്ചന്ദ്രന്റെ കോലം...

ഉച്ചത്തില്‍പ്പറയുന്നു ഞാന്‍...

ഉടനടര്‍ക്കെതിരിട്ടൊരു...

ഉടന്‍ മഹാദേവി...

ഉടലില്‍ പൊടി ചിതറും...

ഉടുക്കും പുലിത്തോല്‍...

ഉടുത്തുള്ള പട്ടൊന്നു...

ഉഡുരാജമുഖീ...

ഉണങ്ങിടും കൊമ്പു...

ഉണരുവി, നണിചിന്നിച്ചംബരം...

ഉണര്‍ന്നാരിരിയ്ക്കുന്നു...

ഉണര്‍ന്നിടുക, രാത്രി തന്‍...

ഉണ്ടാഗ്ഗിരിക്കരികില്‍ മേക്കു...

ഉണ്ടായിത്താമ്രകാരാദ്‌...

ഉണ്ടായിമാറുമറിവുണ്ടായി...

ഉണ്ടായീ കേരളത്തില്‍...

ഉണ്ടാവാമൊരുപാടുമാറ്റം...

ഉണ്ടോ നേരത്തുടുക്കും...

ഉണ്ണിക്കണ്ണനു തൊട്ടിടാന്‍...

ഉണ്ണിക്കാലും തളക്കോപ്പുകളുമരയിലെ...

ഉണ്ണിക്കാല്‍ കൊണ്ടു നൃത്തങ്ങളും...

ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങള്‍ കളിയായൊരു...

ഉണ്ണിത്തൃക്കാലിണയ്ക്കും...

ഉണ്ണിയ്ക്കു തീറ്റിയധികം...

ഉണ്ണീ, കേള്‍ക്കുക നീ...

ഉണ്ണീ നിന്‍ വരവന്നു കണ്ട...

ഉണ്ണീ വാ വാ കുളിച്ചീടുക...

ഉണ്ണുമ്പോഴുമുറങ്ങിടുമ്പൊഴും...

ഉണ്മാനില്ലാഞ്ഞൊരുനാളൊരു...

ഉത്കൃഷ്ടോജ്ജൃംഭിതാഭ്രാവലി...

ഉത്തമേ, വിഗതരാഗം...

ഉത്തുംഗ കാന്തി കലരും...

ഉത്‌പന്നമായതു നശിക്കും...

ഉത്സര്‍പദ്‌വലിഭങ്ഗ...

ഉദയതി ശശിബിംബം...

ഉദയാസ്തമയങ്ങളെന്നിയെന്‍...

ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന...

ഉദ്യോഗസ്ഥകരത്തിലാണു...

ഉന്മേഷത്തൊടുണര്‍ന്നെണീക്കിന്‍...

ഉന്മേഷത്തൊടു താന്‍ മുറുക്കി...

ഉപത്യകാസ്വദ്യ...

ഉപവനതലേ സൌധേ...

ഉമ്പര്‍ക്കുള്‍ക്കിടിലം വളര്‍ത്തും...

ഉമ്മ വെച്ചിടണമെങ്കില്‍...

ഉരഗവരനനന്തനും...

ഉരഗശയനനായ്‌...

ഉരച്ചിട്ടെന്തേറെ?...

ഉലകങ്ങളെയുള്ളില്‍...

ഉലകിനുപകരിക്കും...

ഉല്‍പലം പണിയും...

ഉല്ലംഘ്യ സിന്ധോസ്സലിലം...

ഉല്ലാസത്തോടവിടെ മരുവും...

ഉല്ലാസമുള്‍ക്കൊണ്ട്‌...

ഉഷ്ണത്തിന്നുപശാന്തിയായ...

ഉള്‍ക്കാമ്പിനേറീടിന...

ഉള്ളംകൈകള്‍ ചുകന്നു...

ഉഴന്ന പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്ക്‌...

ഉറ്റോരാകെ `സുനാമി' തന്‍...

ഊക്കില്‍പ്പെരുത്ത നൃപസല്‍കൃതി...

ഊക്കീടെഴും നൃപ...

ഊക്കേറും പകപോക്കുവാന്‍...

ഊക്കേറും ശാപമൂലം...

ഊണിന്നാസ്ഥ കുറഞ്ഞു...

ഋതുവിലംഗജദീപനമാം...

ഋഷികുമാരവധത്തില്‍...

ഋഷിദേവഗണസ്വധാഭുജാം...

എങ്ങൂ മച്ചിത്തകാമ്പാം...

എങ്ങോജസ്സുനിറഞ്ഞ...

എങ്ങോട്ടാണീ പ്രയാണം...

എങ്ങോനിന്നെത്തി,യിമ്മട്ടിവിടെ...

എച്ചൈവിയെന്ന വിന...

എടുത്തിട്ടൂക്കേറും...

എട്ടാണ്ടെത്തിയ തൈരും...

എണ്ണ തീര്‍ന്ന തിരി...

എണ്ണിടു,ന്നൊളിവില്‍...

എണ്‍പത്താറായ്‌ വയസ്സെന്‍...

എണ്‍പത്തൊന്നതു ദൂരെ വിട്ടു...

എത്തണം കടല്‍ നടുക്കു...

എത്താനക്കരെയുണ്ടുപോല്‍...

എത്ര കഷ്ടമിതരൂപിയായ...

എത്രയുണ്ടു തവ ജീവകാല...

എനനായതു ഭുവനേ...

എനിക്കിതിഷ്ടമെങ്കിലും...

എനിക്കില്ലാ പദ്യാവലി...

എന്‍ കര്‍മ്മച്ചെടി പൂത്തു...

എന്തിത്ര വെമ്പലിഹ...

എന്തിന്നു ഭാരതധരേ...

എന്തെല്ലാം സ്തുതി...

എന്തേ നെട്ടോട്ടമോടാന്‍...

എന്നല്ലച്ചടി മെച്ച...

എന്നല്ലയാംഗലകലാലയ...

എന്നായാലും മരിക്കും...

എന്നാലുമമ്മയുടെ ചാരു...

എന്നാലുമിങ്ഗ്ലീഷറിയും...

എന്നാലും താതനല്ലേ?...

എന്നാലെന്തു നമുക്കു...

എന്നാലോ, വാസനക്കാര്‍...

എന്നാല്‍ പോംവഴി വേറെയെന്തു...

എന്നാല്‍ പോയിവരാം...

എന്നിട്ടെല്ലാവരും പോ, യറയില്‍...

എന്നില്‍ പ്രിയം ലവവും...

എന്നില്ലത്തെത്തുമങ്ങോര്‍...

എന്നും മറ്റും നിനച്ചും...

എന്നുരച്ചു പുനരുത്തരോല്‍കനായ്‌...

എന്നെക്കെട്ടിയ സംസൃതിക്കയര്‍...

എന്നെപ്പോലുമെനിക്കു നേര്‍വഴി...

എന്നെബ്ഭൂമിയിലെന്തിനിങ്ങനെ...

എന്നേ വിസ്മയ, മേതുമില്ല...

എന്നോ തായ്‌നാട്ടില്‍നിന്നും...

എന്നോമലിങ്ങുവരികെന്നു...

എന്നോമലേ മനുജജീവിതം...

എന്മുറ്റത്തു തഴച്ചിടുന്നു...

എന്റേതെന്നു നിനച്ചതൊക്കെ...

എമ്പാടും സംഭ്രമത്തോടൊരു...

എമ്മട്ടോ നീങ്ങിടുന്നൂ...

എല്ലാമീശ്വരലീല...

എല്ലാം പിന്നിട്ടുകൊണ്ടെന്‍...

എല്ലായ്പോഴും കളിപ്പാന്‍ ...

എല്ലാവരും പാര്‍ക്കുകില്‍...

എവിടെ മരുവിടുന്നൂ...

എസ്കേപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ടു...

ഏകത്ര കൊങ്കകള്‍...

ഏകഭാവനയൊടേതിനത്തിലും...

ഏകസ്മിന്നാലവാലേയുഗപദ...

ഏകാന്തരൂഢമിഹ...

ഏകാര്‍ദ്ധം വിശ്വദാഹദ്യുതിയെയും...

ഏകൈകമത്ര ദിവസേ...

ഏണക്കണ്ണികള്‍ തന്‍ കനത്ത...

ഏണാങ്കചൂഡരമണീം...

ഏണിക്കണ്‍കുനു ചില്ലി പുഞ്ചിരി...

ഏണിക്കുട്ടിവിലോലദൃഷ്ടി...

ഏതാ നിഷിക്തരജത...

ഏതാനും പിഴ ഞാനറിഞ്ഞും...

ഏതേതാവശ്യമെന്നാല്‍...

ഏതോടക്കുഴലിന്‍നിനാദം...

ഏതോ സ്വാസ്ഥ്യവിരോധി...

ഏന്തില്ലായുധമെന്ന തന്റെ...

ഏലസ്സുപൊന്മണിചിലമ്പുകള്‍...

ഏലസ്സും മണിയും ചിലമ്പു...

ഏവം തത്ത്വങ്ങളോര്‍ത്താല്‍...

ഏവം ദുര്‍ല്ലഭ്യവസ്തുന്യപി...

ഏഹി ശങ്കര...

ഏഹ്യാഗച്ഛ സമാശ്രയാസനമിദം...

ഏഴാം സ്വര്‍ഗം വിടര്‍ന്നു...

ഏറിക്കൊള്ളായിരുന്നു പുരഹര...

ഏറെക്കൌതുകമുള്ളൊരേണമിഴിയാള്‍...

ഏറെ ക്ഷീണിതിനായ്‌ത്തളര്‍ന്നു...

ഏറേയുണ്ടു പുലര്‍ത്തുവാന്‍...

ഏറ്റം നീളും വലിച്ചാല്‍...

ഏറ്റം ഭംഗ്യാ ചെരിയ്ക്കും...

ഏറ്റം വ്യാകുലചിത്തയാമടിയന്‍...

ഒക്കുന്നില്ലീ ശിരസ്സില്‍...

ഒട്ടല്ലെന്‍ കര്‍മ്മദോഷം...

ഒട്ടാണ്ടെന്നച്ഛനത്യാദരമൊടു...

ഒന്നാമതെണ്ണ കുറവാണു...

ഒന്നായതൊക്കെയിഹ കാണ്മതു...

ഒന്നിച്ചുണ്ടായുരുമ്മീട്ട്‌...

ഒന്നുപോലഖിലാണ്ഡ...

ഒന്നോര്‍ക്കിലിങ്ങിവ വളര്‍ന്നു...

ഒന്റിന്മേലൂന്റിനാലത്തൊഴില്‍...

ഒരത്ഭുതത്തൂമണമാ...

ഒരല്ലലില്ലെങ്കിലെനിക്കു...

ഒരാളെയായ്‌ തന്‍ മടിയില്‍...

ഒരിക്കലീ ജഗത്തെയും...

ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു...

ഒരു ജലകണമേന്താന്‍...

ഒരുണ്ണിയെക്കണ്ടു...

ഒരു ദീപവുമിന്ദുവും...

ഒരു നിശ്ചയമില്ലയൊന്നിനും...

ഒരു മുട്ടയുമില്ല...

ഒരുവന്നു നികൃഷ്ടമൊന്നു...

ഒരു വേള പഴക്കമേറിയാല്‍...

ഒരേ കളിപ്പാട്ടമൊരേ...

ഒളിക്കലും കാണലുമായി...

ഒറ്റക്കയ്യതു കങ്കണങ്ങളെളിയില്‍...

ഒറ്റക്കാല്‍ പിറകൂന്നി...

ഒറ്റച്ചാണ്‍വയറാണരയ്ക്കു...

ഓൊരൂ കാലതുമൂരൂ...

ഓങ്കാരാബ്ജമരന്ദമേ...

ഓജസ്സാര്‍ന്ന മുഖങ്ങള്‍...

ഓടിക്കളിച്ചൊട്ടു വിശന്നു...

ഓടിച്ചാടിത്തൊഴുത്തില്‍...

ഓട്ടീലൊട്ടിച്ചു നാള...

ഓണക്കോടി ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു...

ഓണമാണതുമെനിയ്ക്കു...

ഓമല്‍ക്കരങ്ങളില്‍ മനോഹര...

ഓമല്‍പ്പിച്ചിച്ചെടിലത...

ഓംകാരത്തിന്നുമൊറ്റത്തരിയുടയ...

ഓരാത്തപേക്ഷയിതു...

ഓരോ ജീവകണത്തിനുള്ളിലും...

ഓരോ ദുഃഖം തളര്‍ത്തും പൊഴുതു...

ഓരോ നാളും പ്രഭാതസ്മിതമൊടു...

ഓരോന്നു പാരിലിതുപോല്‍...

ഓര്‍ക്കിലാക്കിഴവനാം...

ഔദാര്യം, ദയ, കാന്തി...

ഔദാര്യവാനരചനന്നു...

കടവിലധിഗൃഹം...

കടുക്കും കാഠിന്യം തടവിന...

കടുനിണമൊഴുകിപ്പടര്‍ന്നു...

കട്ടിന്മേല്‍ മൃദുമെത്തയിട്ട്‌...

കണവന്റെ കരത്തില്‍...

കണ്ട ദിക്കുകളിലൊക്കെനിന്നു...

കണ്ടന്നേ കട്ടു നീയെന്‍...

കണ്ട പണ്ടമഖിലം...

കണ്ടാലാര്‍ക്കും കൃതകപതഗം...

കണ്ടാലെന്താണു,കുന്നിന്മകള്‍...

കണ്ടാല്‍ കാളിന്ദിനീരിന്‍...

കണ്ടാല്‍ നീയൊരുടഞ്ഞ...

കണ്ടാല്‍ ശരിയ്ക്കു കടലിന്മകള്‍...

കണ്ടാല്‍ സൂര്യകുലേ ജനിച്ച...

കണ്ടിട്ടുള്ള ദിനം മറന്നു...

കണ്ടീടാനുണ്ടെളുപ്പം...

കണ്ടീ വിപത്തഹഹ...

കണ്ടെത്തീടണമാശയുണ്ടു...

കണ്ടേന്‍ മേചകമേഘകാന്തി...

കണ്ടോരുണ്ടോ? കഴുത്തില്‍...

കണ്ടോരുണ്ടോ? തപശ്ശാന്തത...

കണ്ടോരുണ്ടോ? തുറുങ്കില്‍പ്പിറവി...

കണ്ടോരുണ്ടോ? വ്രജത്തിന്‍...

കണ്ടോളം കണ്‍കുളിര്‍ക്കും...

കണ്ഠേ വിഷം ഭഗവതോ...

കണ്ണാടിയില്‍ കണ്ടു...

കണ്ണാ, താവകദര്‍ശനാര്‍ത്ഥം...

കണ്ണാലല്ലെങ്കിലും...

കണ്ണാര്‍ക്കും കണ്ടിടാതെ...

കണ്ണിമയ്പിലഴിയും പ്രപഞ്ചം...

കണ്ണില്‍ക്കാണുന്നതെല്ലാം...

കണ്ണേ നീ പോയ്‌ വിരുന്നുണ്ണുക...

കണ്ണേ മടങ്ങുക...

കദാചന വ്രജശിശുഭിഃ...

കനകഭൂഷണസംഗ്രഹണോചിതോ...

കനകരുചിരചേലം...

കന്ദര്‍പ്പന്‍ മൂര്‍ത്തിമാനോ?...

കന്ദര്‍പ്പപ്പട തീര്‍ന്നവാറവള്‍...

കന്നല്‍ക്കണ്ണികള്‍ മൌലിരത്ന...

കന്നാലിക്കലുവാസമം...

കന്നിയ്ക്കുപിന്നെ മകരത്തിനു...

കന്യാകുബ്ജത്തിലല്ലായ്കയൊ...

കന്യാകുമാരിക്ഷിതി...

കപാലേ മാര്‍ജ്ജാരഃ...

കപോല ഭിത്തിക്ഷത...

കമ്പം കൈവിട്ടുണരുക...

കയ്യില്‍ക്കായ്‌കനിവെച്ച...

കരകള്‍ കവിയുമാറായ്‌...

കരങ്ങളില്‍ കംബുഗദാരി...

കരങ്ങളില്‍ വിളങ്ങിടും മുരളി...

കരഭം കരഭം...

കരയരുതഴലിങ്കല്‍...

കരയാ, തൊരു നാളിനിയും...

കരവിരലുകള്‍ കൊണ്ടച്ചുണ്ടു...

കരാരവിന്ദേന...

കരാളദോര്‍ദ്ധൃത...

കരാളഫാലപട്ടികാ...

കരുണമൊരു രസം താന്‍...

കരുണാലവമിയലാത്തൊരു...

കരുതാം കമനീയമീ...

കരുതിന ഹലമീ വിധം...

കരുതുവതിഹ ചെയ്യവയ്യ...

കരുത്തരെന്നാലും...

കല്‍ക്കണ്ടം കളകണ്ഠമെന്നിവ...

കല്‍ക്കണ്ടം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം...

കല്‍പദ്രുകല്‍പദ്രുപദേന്ദ്ര...

കല്യാ കല്യാണദാനേ...

കല്യാവേശാല്‍ കലുഷമതിയാം...

കല്ലാലല്ല, സിമന്റിനാല്‍...

കല്ലിനെപ്പെരിയ കായലാക്കലാം...

കല്ലും മുള്ളുമതല്ലിടയ്ക്കു...

കല്ലേറു, ബസ്സപകടം,...

കഷ്ടമിക്കലിയില്‍ക്കിടന്ന്...

കഷ്ടം സ്ഥാനവലിപ്പമോ...

കഷ്ടിച്ചൊട്ടറിയാന്‍ തുടങ്ങിയ...

കസ്തൂരീതിലകം ലലാടഫലകേ...

കസ്തൂരീയന്തി ഫാലേ...

കസ്ത്വം ബാല? ബലാനുജഃ...

കളഭം കലക്കിയതിലാടി...

കളം കറുത്ത കൊണ്ടലുണ്ടിരുണ്ട...

കളവേണുരവഃ...

കളാമലമൃദുസ്വരം...

കളായകുസുമങ്ങളേ...

കളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ യഥേഷ്ടം...

കളിത്തോപ്പിലെപ്പൂഴി...

കളിപ്പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലും...

കള്ളന്‍ കടന്നിതു...

കള്ളന്മാരില്ല, കാമക്കെടുതി...

കള്ളന്മാര്‍ കരളിന്‍ കറുപ്പു...

കള്ളന്റെ കണ്ണിന്നമലാ...

കള്ളിന്നോടു വിരക്തി...

കഴിഞ്ഞേ പോകുന്നൂ...

കഴുത്തില്‍ കളങ്കം...

കാകന്‍ കറുത്തോന്‍...

കാകം, പട്ടി, പരുന്തു...

കാക്കപ്പുള്ളിയൊരെണ്ണമുണ്ടു...

കാക്കലും ചിലര്‍ തലൈക്കലും...

കാടത്തത്തെ മനസ്സിലിട്ടു...

കാടത്തത്തൊടെതിര്‍ത്തു...

കാടത്തം കവിയായിടുന്ന...

കാടല്ലേ നിന്റെ ഭര്‍ത്താവിനു...

കാടാണെന്നന്തരംഗം...

കാടെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി...

കാടേറുന്ന മനുഷ്യര്‍ തന്‍...

കാടൊക്കെത്തെണ്ടിമണ്ടി...

കാട്ടിലെക്കടുവ...

കാട്ടില്‍ കൂട്ടുവിളിപ്പതാം...

കാണം വിറ്റോണമുണ്ണും പതിവു...

കാണാനെന്തൊരു മോഹമെപ്പൊഴും...

കാണാമങ്ങോട്ടു ചെന്നാല്‍...

കാണാമുത്തുംഗ ദുര്‍ഗ്ഗം...

കാണിയ്ക്കു കഷ്ടമെവനും...

കാണിയ്ക്കേണം കിമപി സഹജം...

കാണുന്നതും കേള്‍പ്പതുമെന്നു...

കാണുന്നതെല്ലാം ഹരി തന്‍...

കാണുന്ന ലോകങ്ങടെ...

കാണേണം കാണി നേരം...

കാണ്മീലാ കുറി...

കാതില്‍ക്കത്തുന്ന കാന്തിപ്രചുരിമ...

കാതില്‍ക്കേള്‍ക്കാവു ഞാന്‍...

കാതേ നീ കേള്‍പ്പതുണ്ടോ...

കാന്തന്‍ കനിഞ്ഞു പറയുന്നൊരു...

കാന്തന്മാരൊത്തു, കാല്‍ത്താര്‍...

കാന്തം സാന്തം വസന്തം...

കാമകേളികളനേകമാര്‍ന്നു...

കാമം, ഗര്‍വ്വം, വിഷാദം,...

കാമാരിയായ ഭഗവാനുടെ...

കാമേനോജ്ജയിനീം ഗതേ മയി...

കായുന്നൂ കര, ളായിരം...

കായേ സീദതി കണ്ഠരോധിനി...

കായ്ക്കാതെ കണ്ടൊരു...

കാരുണ്യക്കടലേ...

കാരുണ്യം കാളകണ്ഠപ്പകുതി...

കാരുണ്യാപാംഗലീലാ...

കാലകാലനുടെ കായമെന്‍...

കാലകാലമഥ...

കാലക്കേടിന്റെ കയ്യാങ്കളിയിതു...

കാലത്തുമന്തിയ്ക്കും...

കാലത്തൂണുകഴിഞ്ഞു...

കാലന്‍ കാളായസാത്യുത്ക്കട...

കാലന്‍ വരുന്ന സമയം...

കാലന്റെ കിങ്കരസമൂഹം...

കാലം കുറഞ്ഞ ദിനമെങ്കിലും...

കാലം ദേശമിവയ്ക്കകത്തണു...

കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞൂ...

കാലം വന്നാല്‍ മരിയ്ക്കും...

കാലാരാതി കനിഞ്ഞിടുന്നതുവരെ...

കാലിക്കാലില്‍ത്തടവിന...

കാലേതാനും മടക്കി...

കാവിച്ചേല, തുടുത്തസാരി...

കാവ്യം സുഗേയം...

കാളക്കു കാണുമൊരു...

കാളം പോലേ കുസുമധനുഷോ...

കാളാംബുദാഭാം...

കാളാംഭോദകമായ കമ്രരുചിയാല്‍...

കാളാംഭോദാളി ലാളിച്ചടിതൊഴും...

കാളാംഭോധരപാളി താളി...

കാളിന്ദിപ്പുഴവക്കില്‍...

കാളിന്ദീനദിയിങ്കലന്നു...

കാളിന്ദീ മണിമേടമേലനുദിനം...

കാളിപ്പെണ്ണിന്റെ കാലില്‍...

കാളീകായകളായ...

കാളും മോദേന കറ്റച്ചിട...

കാറകന്നു തെളിഞ്ഞൊരംബര...

കാറോടിക്കും വപുസ്സും...

കാര്‍ കുന്നിക്കുകയാല്‍ കറുത്ത...

കാര്‍കൊണ്ടുമിണ്ടാത്തൊരു...

കാറ്റില്‍ ചാഞ്ഞുചരിഞ്ഞുലഞ്ഞു...

കാറ്റില്‍ തീപ്പൊരി പോലെ...

കാറ്റേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തിളങ്ങും...

കിഞ്ചനോന്നമിതമാം...

കിടക്കുന്ന നായയ്‌...

കിടത്തി ജടയില്‍പ്പിടിച്ച്‌...

കിട്ടാതെ പോകട്ടെ...

കിട്ടാനില്ലത്രയേറെപ്പണം...

കിട്ടീലയോ ദക്ഷിണ...

കിട്ടീലെന്നു കഥിക്കുവാന്‍...

കിം മേ സ്വര്‍ഗ്ഗേണ യസ്മാത്‌...

കിരാതവേഷം പരിചോടണിഞ്ഞ...

കില്ലില്ലയേ ഭ്രമരവര്യനെ...

കിഴവനെ യുവാവാക്കും...

കീലം പോയതുകൊണ്ടു...

കീഴിലൂഴിവഴിയെപ്പൊഴും...

കീര്‍ത്തിയ്ക്കാം തിരുനാമം...

കീര്‍ത്ത്യാ പാരേഴുരണ്ടും...

കുടഞ്ഞും കമിഴ്ന്നും...

കുട്ടിക്കാലമതെത്ര...

കുട്ടിക്കുരംഗമിഴിയാമുമ...

കുതിരകളെയൊരിക്കല്‍ത്തന്നെ...

കുത്തില്‍ച്ചത്തതു മൂന്നു പേര്‍...

കുത്തും തല്ലുമസഹ്യ...

കുന്തളാവലി വിയര്‍ത്ത...

കുന്നിന്‍മോളായ നിന്നെ...

കുന്നിയ്ക്കും കുറയാതെ...

കുമ്പിട്ടിങ്ങിനെ നിന്നു നീ...

കുംഭം കുടിയ്ക്കുന്നിതു...

കുംഭാരന്‍ നാന്മുഖന്‍...

കുംഭികുംഭകുചകുംഭകുംകുമ...

കുംഭീന്ദ്രന്‍ പോയ്‌ ത്രികൂടാചല...

കുലാലന്‍ വിരിഞ്ചന്‍...

കുളവരമ്പില്‍ മുളച്ചു...

കുളിരുകോരിടുമപ്പുലര്‍...

കുളിര്‍ത്ത മണിമാറു...

കുറളയുളര്‍ പറഞ്ഞോര്‍...

കുറെ നാളുകള്‍ വിട്ടു...

കൂകീ കോഴി വനാന്തരേ...

കൂടും ഭക്തിയൊടെന്നുമെന്‍...

കൂട്ടക്കാരനുരച്ച...

കൂട്ടാം ബസ്ച്ചാര്‍ജ്ജു, പക്ഷേ,...

കൂനിക്കു, ഗന്ധമിയലും...

കൂലങ്കഷാഹം...

കൂലം വിട്ടു കുതിച്ചിടുന്നു...

കൂലാക്രാന്തൈഹികാര്‍ത്തി...

കൂലാതിഗാമിഭയതൂലാവലീ...

കൂലാന്ത ഭാഗേ തിര...

കൂഴച്ചക്ക കലത്തിലിട്ടു...

കൃതമിദം ഹരിണശ്ചരിതം...

കൃതാന്തബന്ധബന്ധനൈക...

കൃതാഭിമര്‍ശാം...

കൃത്വാ പരോക്ഷതനുരേവ...

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജനാര്‍ദ്ദനാ...

കൃഷ്ണാ, നിന്നുടെയദ്‌ഭുതങ്ങള്‍...

കേകയ്ക്കും കാകളിക്കും...

കേട്ടാവൂ കാനനച്ചോലകള്‍...

കേട്ടീലയോ കിഞ്ചന...

കേട്ടോളം നൈഷധത്തില്‍...

കേയസ്സാറു കടക്കുവാന്‍...

കേയൂരാണി ന ഭൂഷയന്തി...

കേയൂരാംഗദകങ്കണോത്തമ...

കേശപാശധൃത...

കേശപാശമണിയുന്ന...

കേളിഭേദപരിലാളിതാഭി...

കേളീലോലമുദാര...

കേള്‍ക്കേണ്ടാതോ വിനോദാന്തരം...

കേഴും കുട്ടികള്‍, വൃത്തികെട്ട...

കേറാനെന്തേ മടിക്കുന്നതു...

കെയിലാസ ശെയിലേ...

കൊക്കില്ലാത്തൊരു പക്ഷിയില്ല...

കൊച്ചുന്നാളൊരു പെണ്ണിനെ...

കൊട്ടത്തേങ്ങാഭിരപ്പൈഃ...

കൊണ്ടല്‍ക്കാറണി കൊണ്ടു...

കൊണ്ടല്‍ക്കോളാല്‍ കലിതകുതുകം...

കൊണ്ടല്‍ച്ചായല്‍ക്കറുപ്പും...

കൊണ്ടല്‍വേണിയൊരു...

കൊണ്ടാടിക്കാവ്യമോതും...

കൊത്തിക്കൊത്തി രസിച്ചുകൊള്‍ക...

കൊന്നപ്പൂക്കളില്‍ നിന്റെ കിങ്ങിണി...

കൊമ്പന്‍ പോയവഴിക്കു...

കൊമ്പൊന്നു പോയ്‌ ചോരയിലാണ്ടു...

കൊലനിലമൊടടുക്കും...

കൊല്ലം കണ്ടാലൊരുവനവിടെ...

കൊള്ളാമിപ്പാളയത്തില്‍പ്പട...

കോകശ്രേണീവിരഹനിഹിതം...

കോടക്കാറാണു മെയ്യില്‍...

കോടക്കാറിടതൂര്‍ന്നതാണു ഗഗനം...

കോടക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനോടക്കുഴലൊടു...

കോടക്കാറ്റിലഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ ചിടയും...

കോപമത്സരവശംവദഃ...

കോപം, വാശി, കുശു, മ്പസൂയ...

കോരിക്കൂട്ടിയ പാഴ്ക്കരിക്കിടയിലെ...

കോലം നേര്‍പാതിയായീ...

കോലേന്തിവന്നൊരിടയന്‍...

കോല്‍ത്തേനോലേണമോരോ പദം...

കോഴി,യാടു മുതലായ...

ക്രീഡിച്ചും കീരവാണീ...

ക്രുദ്ധാമുവാച ഗിരിശോ...

ക്ലിന്റണ്‍ ഡേറ്റിനു കേള്‍ക്കുകില്‍...

ക്വചില്‍ പദനമന്മഹി...

ക്വണല്‍കാഞ്ചീദാമാ...

ക്ഷണപ്രഭാഗണ...

ക്ഷണം കാക്ക മുങ്ങുന്നപോലേ...

ക്ഷമയാണൊരു ഭൂഷണം...

ക്ഷിതിയിലഹഹ...

ക്ഷിപ്രപ്രസാദി ഭഗവാന്‍...

ക്ഷീണാപാണ്ഡുകപോലമാം...

ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും ...

ക്ഷീണിച്ചിട്ടെന്നവണ്ണം നിഴല്‍...

ക്ഷുദ്രാനുഭോഗസുലഭക്ഷുധയറ്റു...

ക്ഷേമം നല്‍കുന്ന വര്‍ണ്ണാശ്രമ...

ക്ഷോണീതലത്തിലൊരു...

ഖഗങ്ങളേ മൃഗങ്ങളേ...

ഖഗപതിയതിവീരന്‍...

ഖഡ്ഗം പൊന്മണിവീണയാക്കി...

ഖണ്ഡിക്ക വഹ്നിയതില്‍...

ഖം വായുമഗ്നിം...

ഖരകരനകലത്തായ്‌...

ഖരസോദരി തന്റെ...

ഖലസാധുസമാന...

ഖലാലാപാഃ സൌഢാഃ...

ഖര്‍വാടോ ദിവസേശ്വരസ്യ...

ഖര്‍വ്വാംഗനായ്‌ ദ്വിജഭടന്‍...

ഖാദിക്കുപ്പായമിട്ടും...

ഖാദ്യം ഭൂമിയിലുള്ളതെന്തും...

ഖേദങ്ങളൊക്കെയുമകറ്റി...

ഖേദത്തെ നീക്കുമൊരു...

ഖേദത്തെ നീക്കുവതിനെന്നിലുടന്‍...

ഖേദത്തൊടര്‍ത്ഥിച്ചിടുവോര്‍ക്കു...

ഖേദത്രാസനിമിത്തമിപ്പൊഴുളവാം...

ഖേദവ്യാകുല, കേരളാവനി...

ഖേദിച്ചിടൊല്ല കളകണ്ഠ...

ഖേദിയ്ക്കകൊണ്ടു...

ഖേദിയ്ക്കവേണ്ട മനമേ...

ഖ്യാതിപ്പെട്ടു പുരാണരൂപക...

ഗഗനതലമിടിഞ്ഞു...

ഗജഭുജംഗവിഹംഗമ...

ഗജാനനം ഭൂത...

ഗണപതി ഭഗവാനും...

ഗണയതി ഗണകസ്സുദീര്‍ഘം...

ഗണിക്കുമായുസ്സു...

ഗണിച്ചിടാതേ മുനിയായൊരെന്നെ...

ഗണേശവാണീഗുരു...

ഗതം തിരശ്ചീനം...

ഗതി പുണ്യതീര്‍ത്ഥ...

ഗദകബളിതമെന്റെ...

ഗദക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം...

ഗന്ധം ചേര്‍ന്നിതളുള്ള...

ഗംഗയാറമൃതധാര...

ഗംഗാദേവി പിറന്ന...

ഗംഗാധരാദൃത, മസംഗാശയാംബുരുഹ...

ഗംഗാവീചിപരമ്പരയ്ക്കു...

ഗരുഡരഥഗളത്തില്‍...

ഗര്‍ഭം പ്രാചിക്കു പേറ്റെ...

ഗാത്രം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞും...

ഗാത്രേ ഗാത്രേ തുടര്‍ന്നൂ...

ഗാനത്താലവനീപതേ...

ഗായം ഗായം തദനു...

ഗിരിചരം കരുണാമൃത...

ഗിരിവനമതില്‍ നീളെ...

ഗീതയ്ക്കും നബിവാക്കുകള്‍ക്കുമിവിടെ...

ഗുണമെന്നൊരു വസ്തു...

ഗുണം പെടും കേരളസേന...

ഗൂഢം പാതിരയില്‍...

ഗൃഹിണിമാര്‍ നരനായിരമായിടാം...

ഗേയം നിന്‍ തിരുനാമകീര്‍ത്തനം...

ഗോകദംബഗുണങ്ങളാലൊരുണര്‍ച്ച...

ഗോപസ്ത്രീകള്‍ മറഞ്ഞുപോയ...

ഗോപാലനെന്നോര്‍ത്തു മുകുന്ദ...

ഗോമയം ഭുവന...

ഗോവിന്ദസ്മരണൈകനിഷ്ഠയൊട്‌...

ഗോവൃന്ദം മേച്ചു വൃന്ദാവനഭുവി...

ഗൌരിക്കാശ്രയമേകി, യൊത്ത ചുടല...

ഗൌരീസൌഭാഗ്യരാശേ...

ഗ്രഹിക്കണം വന്നണയുന്ന...

ഗ്രഹിക്കേണം നീയി...

ഗ്രാമത്തിന്നരികില്‍ച്ചിരിച്ചു...

ഗ്രാവപ്രപാത പരിപിഷ്ട...

ഘടയതു കുശലം നഃ...

ഘനനിര തനിയേ...

ഘനനീലവര്‍ണ കരുണാര്‍ണ്ണവം...

ഘനമാമനുകമ്പയില്‍...

ഘൃതമൊഴിച്ചിനി...

ഘോരഘോരരവ...

ഘോരം പാരില്‍ പരന്നൂ...

ഘോരാകാരാട്ടഹാസ...

ഘോരാഗ്നിയല്ല...

ഘോരാണാം ദാനവാനാം...

ഘോരായുധവ്രണിത...

ഘ്രാണിക്കാത്ത സുമം...

ഘ്രാണിക്കാന്‍ കുസുമം സഹസ്രദളം...

ഘ്രാണിച്ചും മുത്തിയും...

ചക്കിപ്പെണ്ണേ ചടുലനയനേ...

ചക്രം ശംഖം ച ചാപം...

ചഞ്ചല്‍ച്ചില്ലീലതയ്ക്കും...

ചഞ്ചല്‍ത്തൂമലര്‍മഞ്ജരീ...

ചട്ടക്കാരന്‍ ഭസ്മമുണ്ടോ...

ചട്ടയും ചതുരചൊട്ടയിട്ടകുഴല്‍...

ചതുര്‍ഭുജേ ചന്ദ്ര...

ചതുര്‍മുഖകുടുംബിനീ...

ചന്തക്കാര്‍നടിനായകാദി...

ചന്തമാര്‍ന്ന പനിനീരില്‍...

ചന്തമേറിയ പൂവിലും...

ചന്തം ചിന്തുന്ന ചന്ദ്രോത്സവം...

ചന്തം ചേര്‍ന്നെന്റെ മാറത്ത്‌...

ചന്തയ്ക്കങ്ങല്‍പദൂരേ...

ചന്ദ്രന്‍ മനസ്സെന്നു...

ചന്ദ്രശേഖര, പ്രപഞ്ചനായകാ...

ചന്ദ്രാഗൃഹേ കിമുത...

ചന്ദ്രോദയം പാര്‍ത്തെഴുമാഴി...

ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ...

ചരിതാര്‍ത്ഥതയാര്‍ന്ന...

ചരിയ്ക്കും പഥത്തിന്റെ...

ചലച്ചിത്രമേതദ്വിശേഷേണ...

ചലാപാംഗം ദൃഷ്ടഃ...

ചാകാന്‍ കാലം കഫവികൃതിയാല്‍...

ചാഞ്ഞിങ്ങു നീര്‍ തൊട്ടു...

ചാടായി വന്നൂ...

ചാടിന്‍ ചട്ടം ചവിട്ടി...

ചാണക്കല്ലിലുരച്ച...

ചാണത്തിന്‍ നിറമായ്‌...

ചാതകസ്ത്രിചതുരാന്‍...

ചാരത്തച്ചരമാധിദേവത...

ചാരത്തു ചന്ദ്രനണവാന്‍...

ചാരം, വെള്ളം, കരിത്തോല്‍...

ചാരായക്കടയാണു ലോകം...

"ചാരായക്കട ലോക"മെന്നു കരുതി...

ചാരായക്കുടിയാത്മഹത്യ...

ചാരായാദിക്രമത്തില്‍...

ചാലെക്കാണായ നീലക്കുതിര...

ചാലേ തത്ര പുലിക്കുറിച്യഭിധമാം...

ചാലേ മാലിനിയും...

ചാര്‍ത്തീടുമ്ന്നഗജാലം...

ചിതമൊടാ മധുഗന്ധം...

ചിത്തം നന്മനിറഞ്ഞതാകണം...

ചിത്തം മേ വാസുദേവ...

ചിത്താനന്ദം കലര്‍ന്നക്കുയില്‍...

ചിത്താന്തേ വൃത്തികേടിന്‍...

ചിത്താബ്ജം തുയിലാര്‍ന്നു...

ചിത്രത്തിലാദ്യമെഴുതീട്ടുയിര്‍...

ചിത്രാംശുവെന്നു പുകളേറിയ...

ചിദംശം വിഭും നിര്‍മ്മലം...

ചിന്താശതക്ഷുഭിതയാം...

ചിന്താസുന്ദരകാവ്യവും...

ചിന്തിച്ചതില്ലിവള്‍ ഗുരുക്കളെ...

ചിന്തിച്ചിടുന്നെളിമ കണ്ടു...

ചിന്തുന്നു ചോര സിര തന്‍...

ചിന്തൂരം തൊട്ടു, ചിന്തും...

ചിന്നുന്ന ദുഃഖത്തെ...

ചിരികളില്‍ വെളിവാകും...

ചിരിക്കും മദ്ധ്യത്തില്‍...

ചിരിച്ചിടേണ്ട വാസ്തവം...

ചിലന്തി വെച്ചുള്ള...

ചിലമ്പുമക്കാഞ്ചന...

ചിലര്‍ക്കു പേറ്റെ...

ചില്‍പ്പൂമാദ്ധ്വീകധാരേ...

ചീറും പാമ്പും ചെറുത്തിങ്കളും...

ചുണ്ടങ്ങാച്ചന്തി...

ചുവന്നു ചന്ദ്രക്കല പോല്‍...

ചുറ്റും നോക്കിച്ചിരിച്ചും...

ചുറ്റും മുണ്ടിലുമംഗവസ്ത്രമതിലും...

ചുറ്റും മുണ്ടില്ല, ചീറ്റും...

ചൂടായ്കില്‍ തുളസീദളം...

ചൂടില്ലാത്തോരു ഫാലം...

ചൂടും പൂവിനു ശണ്ഠ...

ചൂടേറ്റിട്ടൊട്ടു ഞെട്ടറ്റലര്‍നിരയെ...

ചെങ്കോലില്ല, കിരീടമില്ല,...

ചെനച്ച മാങ്ങാ ചതുരേന...

ചെന്താര്‍കാന്തികള്‍ ചിന്തും...

ചെന്താര്‍ച്ചുണ്ടാ മുളംതണ്ടിനു...

ചെന്താര്‍മാനിനി നീ നുറുങ്ങു...

ചെന്നായിന്‍ ഹൃത്തിനും ഹാ...

ചെന്നൂലാല്‍പ്പുത്രനേകന്‍...

ചെമ്പരുത്തിനിറം വഹിക്കും...

ചെമ്പിച്ചഗ്രം ചുവന്നുള്ളൊരു...

ചെമ്പിച്ചതാം വന്‍ ചിറകും...

ചെമ്പൊല്‍ത്തളിര്‍ക്കംബള...

ചെമ്പൊല്‍ത്താര്‍ബാണഡംഭ...

ചെറുതു വികലബുദ്ധി...

ചെറുപുല്ലുകള്‍ പോലുമേതുമേ...

ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള...

ചെറുശ്ശേരിയായാല്‍...

ചെറ്റഴിഞ്ഞ ചികുരോത്കരാം...

ചേടി, നീയിവിടെ...

ചേടീഭവന്നിഖില...

ചേണുറ്റീടും ചതുസ്സാഗര...

ചേണോലുന്ന മഹേന്ദ്രനീല...

ചേതോഭുവശ്ചാപല...

ചേരാ കള്ളിന്നു വെള്ളം...

ചേരുന്നീലാരുമായെന്‍ ശ്രുതി...

ചേരും ചിടച്ചകിരി...

ചേരുംപോല്‍ച്ചേര്‍ന്ന വേഷം...

ചേലക്കള്ളന്‍ ചിലപ്പോള്‍...

ചേലഞ്ചും നവപരിണീതം...

ചേലഞ്ചും ബാലകന്മാരുടെ...

ചേലായാല്‍ മതി പെണ്‍കുളി...

ചേലില്‍ക്കാണേണ്ട ചേതോഭവനുടെ...

ചേലൊത്ത പുഷ്പമൊരു...

ചേറില്‍ കുരുക്കുന്നു...

ചൊടിച്ചുഗ്രമാം കണ്ണു...

ചൊടിപെടുമസുരര്‍ക്കു...

ചൊല്ലാനുറച്ച തറവാടുകള്‍...

ചൊല്ലാവല്ലാത്തതായി...

ചൊല്ലിക്കേള്‍ക്കുമ്പൊഴേയ്ക്കും...

ചൊല്ലൂ രാപ്പകല്‍ കൂമ്പിയും...

ചൊല്ലേണം നാമമെന്നുള്ളതു...

ചോദിച്ചാരോടുമീ ഞാന്‍...

ചോദിച്ചാല്‍ തരുമെന്തും...

ചോരക്കൈവാളിനൂണാം...

ചോറ്റാനിക്കര വാഴുമംബ...

ച്യുതഭാഗ്യനായ്‌...

ഛന്ദസ്സിന്‍ താളമാത്രാ...

ഛന്നോപാന്തഃ പരിണതഫല...

ഛായാഗ്രാഹകപൃഷ്ഠദര്‍ശനം...

ഛായാവിനീതാധ്വ...

ഛിദ്രംവിട്ടു ഗുണങ്ങള്‍...

ജഗത്തൊക്കേ നന്നായ്‌...

ജഗദാദിമനാദിമജം...

ജഗന്നിവാസാ...

ജടക്കെട്ടാം കട്ടിക്കരിമുകില്‍...

ജടാടവീഗളജ്ജല...

ജനകനെന്തരുളും...

ജനിച്ചനാള്‍ തൊട്ടു...

ജനിച്ചന്നുതന്നേ...

ജന്തൂനാം നരജന്മ...

ജംഭപ്രദ്വേഷിമുമ്പില്‍...

ജലത്തിലെപ്പോളകളെന്നപോലെ...

ജലഭരങ്ങളൊഴിഞ്ഞതി...

ജലേശ്വരന്‍ തന്നുടെ...

ജാവാലവിജ്ഞാനഗദത്തെ...

ജഹൃഷുഃ പശുപാഃ...

ജാതം വംശേ ഭുവനവിദിതേ...

ജാതിച്ചുവട്ടില്‍...

ജാതിത്തത്തിന്നു...

ജാതീ, ജാതാനുകമ്പാ ഭവ...

ജായാവശന്‍ നൃപതി...

ജില്ലാദ്ധ്യക്ഷന്റെ ചോദ്യം...

ജീവാത്മാക്കളിലര്‍ഭകപ്രണയമായ്‌...

ജീവിക്കാന്‍ മാറിമാറിക്കഴകം...

ജീര്‍ണിക്കുമീ ഗ്രന്ഥമൊരിക്കല്‍...

ജൃംഭിച്ച ലോഭമൊടു...

ജോലിക്കു വയ്ക്കുമവരൊക്കെ...

ജ്ഞാനത്തിന്‍ കനിയുണ്ടു...

ജ്ഞാനേന പൂതഃ...

ജ്യോതിശ്ചക്രം കണക്കെന്‍...

ജ്വലദക്ഷിപരിക്ഷരത്‌...

ഝടിതി പ്രവിശ ഗേഹം...

ഝഷകൂര്‍മ്മവരാഹ...

ഝഷകേതന, നിന്‍ സുതന്‍...

ഞാണേറ്റിയസ്ത്രവുമണച്ചു...

ഞാനച്ഛനോളം...

ഞാനത്യത്ഭുതമാം...

ഞാനാ ബ്രഹ്മവിചാരധാരയില്‍...

ഞാനാവലാതി തിരുമുന്നില്‍...

ഞാനിങ്ങു ചിന്താശകലങ്ങള്‍...

ഞാനീ ഗ്രീഷ്മസരോവരത്തില്‍...

ഞാനും വന്നു ജഗത്തില്‍...

ഞാനെന്താണപരാധമെന്റെ...

ഞാനെന്ന ഭാവം വളരാതിരിപ്പാന്‍...

ഞാനെന്നാല്‍ ഞായരക്ഷക്കൊരു...

ഞാനോ മാനിനിമാര്‍ക്കു...

ഞെട്ടറ്റു നീ മുകളില്‍...

ഞെരിയുമാറകമക്ഷിനിറഞ്ഞു...

ഞൊടിച്ചാല്‍ മടിയ്ക്കാത്‌...

ടിക്കറ്റിന്നു തപസ്സുചെയ്യണം...

ഡംഭാലാന്തതപൂണ്ട...

ഡംഭോടിത്ഥം ഭയം വിട്ട്‌...

ഡയറിയിലെഴുതാന്‍...

ഡിംഭ, വീട്ടില്‍ വലിഞ്ഞുകേറി...

തക്കാളിസൂപ്പിലഥ...

തങ്കത്താരണി തോരണസ്ഥല...

തങ്കപ്പൂച്ചിനകത്തു...

തങ്കല്‍ത്തിളങ്ങുമൊളികൊണ്ടു...

തഞ്ചത്തില്‍ക്കളസൂക്തിയാലെ...

തടയുവതിലൊരര്‍ത്ഥം...

തടി ചിലരുമുറിക്കാന്‍...

തടിച്ച തിരമാലയാല്‍...

തട്ടി തല്‍പ്രഥഭവാന്‍...

തണ്ടാര്‍ ചാന്നാരു രണ്ടിങ്കലും...

തണ്ടാര്‍ത്തണ്ടൊത്ത കൈത്തണ്ട്‌...

തണ്ടാര്‍മാതാം രമയ്ക്കോ...

തണ്ടാര്‍മാതിന്‍ മുലക്കുങ്കുമരസം...

തണ്ടാര്‍സായക, മദ്ഗളത്തില്‍...

തണ്ണീരില്ലേ തലയ്ക്കെപ്പൊഴും...

തണ്ണീര്‍ദ്ദാഹം മുഴുത്തൂ...

തണ്ണീര്‍ മുക്കിക്കുടിക്കുമ്പൊഴുതു...

തതോ മദപരിപ്ലവ...

തത്ത്വാര്‍ത്ഥമായി...

തത്സേവാര്‍ത്ഥം തരുണസഹിതാഃ...

തദത്ര ഹംസാ...

തദനു നിയതി...

തദനു മദനലീലാ...

തദനു മൃദുലഹാസീ...

തദാ മുകുന്ദന്റെ...

തനീയാംസം പാംസും...

തന്‍ കാര്യത്തെ വെടിഞ്ഞും...

തന്ത്രിക്കേറ്റമടുത്തുപാസന...

തന്നതില്ല പരനുള്ളു...

തന്നാല്‍ കരേറേണ്ടവരെത്ര...

തന്നിഷ്ടക്കാരനാകും യമനൊരു...

തന്നെത്താന്‍ നിജചിന്തയാല്‍...

തന്നെ സ്നേഹമിയന്നവര്‍ക്കു...

തന്‍ പാപങ്ങളൊരുത്തി...

തന്റെ കാര്യമഖിലം നടക്കണം...

തപ്പുന്നൂ ബാഗു...

തമംഗരാഗം...

തമസ്സില്‍ പ്രാരബ്ദ്ധച്ചുമടു...

തമ്പോറടിക്ക കുഴലൂതുക ...

തമ്മില്‍ക്കളിച്ചു കലഹിച്ചു...

തമ്മില്‍ത്തമ്മിലസൂയമൂലം...

തയ്യായ നാളിലലിവാര്‍ന്നൊരു...

തയ്യാറായ്‌ ചിത്രഗുപ്തന്‍...

തരങ്ഗതരളാക്ഷി നിന്‍...

തരത്തിലോമല്‍ജ്ജയലക്ഷ്മി...

തരമൊടു കരമൊന്നാല്‍പ്പായസം...

തരം തരം കരം കൊടുത്തു...

തരളനുരകളാകും...

തരുണശകലമിന്ദോര്‍...

തരുണിയുടെ ബലം...

തരുമനുമതി താതന്‍...

തവ ദധിഘൃതമോഷേ...

തസ്മിന്നദ്രൌ കതിചിദബലാ...

തസ്മിന്‍ പ്രായോപവിഷ്ടേ...

തസ്മിന്‍ മഘോനസ്ത്രിദശാന്‍...

തളയും വളയും...

തളര്‍ന്നു വീഴും കരളിന്‍...

തളിരുതോറ്റ കരം...

തളിരുപോലധരം...

തളിര്‍ത്തൊത്തിനൊപ്പം...

തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങി...

താക്കോല്‍ കൊടുക്കാതെ...

താഡിക്കേണ്ടെന്നു ചൊല്ലി...

താതന്‍ ജയിച്ചങ്ങൊരു...

താതാതാതതയാ...

താന്തം പ്രക്ഷാമഗണ്ഡം...

താപാര്‍ത്താ നളമനുചിന്ത്യ...

താപ്പൂട്ടി മേവി തകരച്ചെടി...

താമരയ്ക്കു ശശിയോടും...

തായംകാവില്‍ കരിങ്കല്‍പ്പടിയില്‍...

തായയ്ക്കും താതനും നിന്‍...

തായാരാകട്ടെ, തന്‍ നാടുടയ...

തായ്‌ തീര്‍ക്കുവാന്‍ തക്കൊരു...

താരങ്ങള്‍ നിന്‍ പതനമോര്‍ത്തു...

താരത്തില്‍ക്കണ്ടിടുന്നൂ...

താരമന്തരനുചിന്ത്യ...

താരമ്പനന്‍പൊടു...

താരഹാര, മിരുളാം കുചം,...

താരാകദംബമിതു...

താരാദിപഞ്ചമനുഭിഃ...

താരാനാഥനുദിപ്പതും...

താരാ മാലാ വിരാജദ്ഗഗന...

താരാഹാരമലങ്കരിച്ചു...

താരില്‍ത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ച...

താരുണ്യത്തള്ളലാലോ...

താരുണ്യവേഗത്തില്‍...

താരുണ്യാഭോഗഭാരത്തൊടു...

താളത്തിനൊത്തു സരസം...

താളം തെറ്റിയ്ക്കുമിജ്ജീവിത...

തിങ്ങിപ്പൊങ്ങും തമസ്സില്‍...

തിണ്ണം ചെന്നിട്ടു തീയില്‍...

തിന്നാനെന്തിതിറച്ചിയോ...

തിരിച്ചു നോട്ടം...

തിരിയാതിരിയാതിരിയായ്‌...

തിരുവുള്ളമിങ്ങു...

തിര്യക്‌കണ്ഠവിലോലമൌലി...

തിര്യക്കിനും സ്നിഗ്ദ്ധമതിന്റെ...

തീണ്ടാനാരി കറപ്പു...

തീയന്മാരിലൊരാള്‍ക്കു വമ്പനുടെ...

തീരത്തിതാ നിന്‍ വദനം...

തീരാഞ്ഞോ കൊതി, കട്ടവെണ്ണ...

തീഹാറിലെജ്ജയിലില്‍...

തുങ്ഗശ്രീസിംഹവാഹേ...

തുഞ്ചത്താചാര്യഭാഷാ...

തുടയ്ക്കണം ജന്തുശരീരം...

തുപ്പന്‍ നമ്പൂരിയെത്തീ...

തുപ്പല്‍ക്കോളാമ്പിയിപ്പോള്‍...

തുംഗദ്രുരോമമരുവിക്കര...

തുമ്പത്തമ്പോടുകെട്ടി...

തുമ്പിക്കരത്തിനിഹ...

തുമ്പിക്കൈ രണ്ടു കൊമ്പെന്നിവ...

തുമ്പീ തുള്ളുക, തുള്ളിയാര്‍ക്കുക...

തുരഗഖുരഹതസ്തഥാ...

തുല്യം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നിതു...

തുഷ്ട്യാ തുമ്പപ്രസൂനം...

തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളമ്പലപ്പുഴ...

തുള്ളിച്ചാടിക്കളിച്ചും...

തുറക്കുകില്ലെനിക്കുവേണ്ടി...

തൂമണം വിതറിനിന്നിടും...

തൂവെണ്ണപ്രിയനാണു...

തൂവെണ്ണിലാവു വിരവില്‍...

തൂവെള്ളിപ്പര്‍വ്വതത്തിന്‍...

തൃക്കയ്യില്‍ കബളാന്നവും...

തൃക്കാല്‍ക്കല്‍ വീണീടിന...

തൃത്താവിന്‍ പരിശുദ്ധി...

തെക്കിന്‍ കെയിലാസശെയില...

തെക്കുന്നെത്തിയ മന്ദവായുവിനെഴും...

തെച്ചിപ്പൂവില്‍പ്പതങ്ഗ...

തെണ്ടീട്ടാണശനം...

തെണ്ടേണം പല ദിക്കില്‍...

തെല്ലുചാറ്റല്‍മഴ കൊണ്ടവാറു...

തെളിഞ്ഞൂ ദിക്‍പാളീ...

തെറ്റാകാ, മറിവറ്റു ചെയ്‌വു പലതും...

തെറ്റാതേയടിവച്ചശീതിവരെ...

തെറ്റില്ലാത്ത പദങ്ങളാലൊരുവിധം...

തെറ്റെന്നു ദേഹസുഷമാ...

തേജോമണ്ഡലമദ്ധ്യഗം...

തേടിത്തേടി നടന്നു...

തേനഞ്ചീടിന 'ഗാഥ'യാലൊരു...

തേന്‍ തരുന്ന കനി...

തേരോടിക്കെ, ക്കടക്കണ്മുന...

തേവാരിപ്പാനിരിപ്പാന്‍...

തേഷാം മധ്യേ ത്രിപുരജയിനോ...

തേളു തുച്ഛമൊരു കീടകം...

തൊട്ടീടും മൃദുമെയ്യില്‍ നീ...

തൊഴിലിനു വഴിമുട്ടീ...

തോക്കും താങ്ങിത്തദനുചരരാം...

തോട്ടത്തിലിപ്പോള്‍...

തോട്ടില്‍ക്കൂടി ത്വരിതതരം...

തോല്‍ക്കും വാതു പറഞ്ഞു...

ത്രാസം നല്‍കിയുണര്‍ന്ന...

ത്രിദശവര്‍ദ്ധകി...

ത്വദ്ഭക്തിസ്തു കഥാരസാമൃത...

ത്വയ്യായത്തം കൃഷിഫലമിതി...

ത്വിട്ടോലുമക്ഷികള്‍...

ദദുഷി രേവതഭൂഭൃതി...

ദദ്ദ്യാദ്ദയാനുപവനോ...

ദയയൊരു ലവലേശം...

ദയിതനായിത...

ദരിദ്രനെന്നാകിലും...

ദളങ്ങലില്‍ തങ്ങിന...

ദാനത്തിനത്രേ...

ദാനം ചെയ്തിട്ടു വീണ്ടും...

ദാമ്പത്യവല്ലി പുതുപൂക്കളണിഞ്ഞു...

ദാരങ്ങള്‍ തന്‍ പരമദീനത...

ദാരിതാതിഘന ദാരികാദമിത...

ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തില്‍...

ദാരിദ്ര്യം കടുതായ്‌ ദഹിച്ചു...

ദാരിദ്ര്യാഘാതമേറ്റിട്ടപഗത...

ദിക്‌ചക്രം വിറകൊള്ളുമാറു...

ദിനമനു ധനനാഥനാലും...

ദിനേശനേ നാടു...

ദിവാപി നിഷ്ഠ്യൂത...

ദിവ്യം കിഞ്ചന വെള്ളമുണ്ടൊരു...

ദിവ്യസ്തോത്രഗണം രചിച്ചു...

ദിഷ്ടം പൂത്തുലയുന്ന...

ദീനപ്പെട്ടു കിടന്നുരുണ്ടു...

ദീപസ്തംഭമസംഖ്യമുണ്ടിവിടെ...

ദീര്‍ഘാക്ഷം, ശരദിന്ദുകാന്തിവദനം...

ദീര്‍ഘിച്ചുപോയ വഴിയാത്രയിലേറ്റ...

ദുഗ്ദാബ്ധിദ്വീപവര്യ...

ദുഷ്ക്കര്‍മ്മത്തിന്റെയൂക്കാല്‍...

ദുഷ്ക്കര്‍മ്മം ചെയ്തിരിയ്ക്കാമഹം...

ദുഷ്ടത്വമേറുന്നൊരു...

ദുഷ്ടന്മാര്‍ മല്ലരേറ്റം...

ദുര്‍ഗ്ഗേ ദുര്‍ഗ്ഗതി നീക്കണേ...

ദുര്‍മ്മന്ത്രാന്നൃപതിര്‍വിനശ്യതി...

ദൂതീ, നിന്‍ നയനോത്പലദ്വയമിതാ...

ദൂനം ചിത്തം ദുരിതഹരമാം...

ദൂനം ദൂരസ്ഥിതദയിതനായ്‌...

ദൂരത്തായി നിരന്ന്‌...

ദൂരത്തുദ്യോഗമാളുന്നളവ്‌...

ദൂരത്തെങ്ങോ തുടിപ്പും...

ദൃശാ ദ്രാഘീയസ്യാ...

ദൃഷ്ടത്തിങ്കല്‍ പ്രശമധനരാം...

ദൃഷ്ടിത്തെല്ലുങ്കല്‍ മാനോഭവ...

ദൃഷ്ട്വാ തമാലോകം...

ദേവകീതനയ ദേവദേവ...

ദേവന്മാരുള്ള നാടും...

ദേവന്മാര്‍ക്കമൃതം...

ദേവാനാം പ്രിയനാണു ഞാന്‍...

ദേവാനുഭാവധരനുത്തര...

ദേവീ പദ്‌മാസനസ്ഥാ...

ദേവീ മാങ്കാവിലമ്മേ...

ദേശേ കാലടിനാമ്‌നി...

ദേഹതുച്ഛതയറിഞ്ഞു...

ദേഹത്തിനില്ലാ...

ദേഹം മനസ്സിന്ദൃയവും...

ദൈവത്തിന്‍ പാട്ടിലാണീയുലകു...

ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലാണു...

ദൈവം നേരേ തിരിഞ്ഞൂ...

ദൈവം പ്രമാണമഖിലത്തിനും...

ദോശയ്ക്കുവേണ്ട ഗുണമൊന്നു...

ദോഷജ്ഞശ്രേഷ്ഠ...

ദ്യോതിയ്ക്കുന്ന ജടാഭരം...

ദ്രാക്ഷാധൃതോദയ...

ദ്രുമാഃ സപുഷ്പാഃ സലിലം...

ദ്രുമേഷു സഖ്യാ...

ദ്വിഷതാം ഹൃദി...

ധനങ്ങളുള്ളോരിനി...

ധനത്തിനുള്ള ചൂഷണം...

ധനാഢ്യരേ, ധര്‍മ്മ...

ധനാധിപന്‍ കാത്തൊരു...

ധനിയ്ക്കും ധനം തെല്ലും...

ധന്യന്‍ ചേന്നാസു നമ്പൂതിരി...

ധന്യാത്മാവേ, ഖഗവര...

ധന്യാഭാനോഃ പുലരിവഴി...

ധരാതലത്തില്‍ ധനപുഷ്ടി...

ധരാതലത്തില്‍പ്പുനരെങ്ങും...

ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ...

ധരാസ്വര്‍ഗ്ഗപാതാളം...

ധരിക്ക നീ നാഥ...

ധരിയ്ക്ക നീ ദേവകി...

ധര്‍മ്മാചാരം, ധനിത്വം...

ധര്‍മ്മാത്‌ ഖ്യാതതമേ...

ധാതാവാദൌ ചമച്ചോരുദകം...

ധാത്രിതന്നുടയ ബന്ധുവാം...

ധാമസ്ഥിതം കിമപി...

ധാമാനി വ്യാഘ്രപുര്യാം...

ധാരാളമാണു മരണം...

ധിക്‌ പാണ്ഡുപുത്രചരിതം...

ധിഗ്ധിഗ്‌ രാക്ഷസരാജ...

ധീ മങ്ങീടും ധനാശാലഹരിയില്‍...

ധീ മങ്ങുമാറുടനുടന്‍...

ധീമച്ചിത്താബ്ജവാടീ...

ധീമത്ത്വം,ഫലിതം നിറഞ്ഞ...

ധീരനായനിശം...

ധീരന്മാരിഹ സത്യവും...

ധീരശ്രീ സര്‍വ്വസൈന്യാധിപനുടെ...

ധൂളീധൂഷിതമായ്‌...

ധൈര്യസ്യാശ്രമസംശ്രിതസ്യ...

ധ്യാനം നിര്‍ത്തി, വിശാലനീല...

ധ്യാനിയ്ക്കുന്ന മനസ്സില്‍നിന്നു...

ധ്യായേത്‌ പദ്മാസനസ്ഥാം...

ധ്യായേയം രത്നപീഠേ...

ധ്രുവേണ ഭര്‍ത്രാ...

ധ്വജപടം മദനസ്യ...

നക്ഷത്രം വിളയുന്ന മണ്ഡപം...

നക്ഷത്രാണാം നികായം...

നഗ്നം ഹാ മേനി ചാണ്‍...

ന ചോരഹാര്യം...

ന ച്ഛത്രം ന തുരങ്ഗമോ...

നഞ്ഞാളും കാളിയന്‍ തന്‍...

നടാടെപ്പിറന്നോരു...

നടിച്ചിടാം സീരിയല്‍...

നതേതരാതിഭീകരം...

നനയ്ക്കണം മറ്റവയോടു...

നന്ദന്‍ തന്‍ വസതിയ്ക്കലങ്കരണമായ്‌...

നന്ദന്നോ കര്‍ണ്ണപുണ്യം...

നന്ദി;യങ്ങതിഖരം...

നന്ദിയ്ക്കെന്‍ നന്ദി നാഥാ...

നന്നല്ലിബ്ഭാഷയേതും...

നന്നായുള്ളതനിഷ്ടമായ്‌...

നന്നായ്‌ സുഖിച്ചു കഴിയും...

നന്നോ മെയ്യണിവാനുമേ...

ന ഭൂമിര്‍, ന തോയം...

നമുക്കെന്തിനന്യോന്യ...

നമുക്കെന്തു നാമം...

നമുക്കെഴുത്തച്ഛനെടുത്ത...

നമോസ്തു തേ വ്യാസ...

നമ്പ്യാരും തോല,നീവീ...

നമ്രാണാം സന്നിധത്സേ...

ന യത്ര സ്ഥേമാനം...

നരനു നരനശുദ്ധ വസ്തു...

നരന്റെ കര്‍മ്മത്തിനു...

നരയില്ലിവയെന്‍ മുഖേന്ദു...

നലമരുളിടുവാന്‍ നരേന്ദ്രര്‍...

നലമൊടു മുല നല്‍കും...

നല്ല ഹൈമവതഭൂവില്‍...

നല്ലോരൂട്ടുണ്ടമലജലം...

നവവധൂടിയൊടൊത്തിഹ...

നവവിഭവമനിഷ്ടവാരണം...

നവീനലോകം നെടുശാസ്ത്ര...

ന ശക്നോമി കര്‍ത്തും...

നശിക്കയോ ബീജ, മതോ...

നഷ്ടം നിശ്ശേഷമായ്‌ പോര്‍മുലയില്‍...

നറും തേനതാവോളം...

നര്‍മ്മാലാപം ചുരുങ്ങീ...

നര്‍മ്മോക്തിപ്പുതുചെപ്പു...

നാകത്തിലാണമൃതം...

നാകമേതു? ഫണിലോകമേതു?...

നാഗേന്ദ്രഹാരായ...

നാടാകെത്തന്നെ...

നാടെന്ന്നും, നല്ല രത്നപ്രകര...

നാട്ടാരെല്ലാം വിഷൂചീ...

നാട്ടില്‍ത്തല്ലു വഴക്കഴുക്കു...

നാട്യപ്രധാനം നഗരം...

നാണം കെട്ട നടന്റെ...

നാണിക്കുന്ന നവോഢയെ...

നാദത്താലുലകം ചമച്ചു...

നാദബ്രഹ്മമഹാഗ്നിതന്നില്‍...

നാദം, താളം, വെളിച്ചം...

നാദം ശൂന്യതയിങ്കലാദ്യമമൃതം...

നാദാന്തബ്രഹ്മനിഷ്ഠാവഴിയില്‍...

നാനാതരം കല്‍മഷ...

നാനാമോഹഗണം പിരിഞ്ഞ്‌...

നാനാവര്‍ണ്ണം കലര്‍ന്നാടകലൊടു...

നാനാവിചാരങ്ങള്‍, ഭയം,...

നാഭീപത്മേ നിഖിലഭുവനം...

നാഭീബിലാന്തര...

നാമം ചൊല്ലിടുവാന്‍,...

നാമാമൃതം നാവില്‍...

നാമോരോന്നു നിനച്ചിരിയ്ക്കെ വെറുതേ...

നായന്മാരാഭിജാത്യപ്പെരുമയില്‍...

നായാതസ്സഖി...

നായ്ക്കൂട്ടങ്ങള്‍, നനഞ്ഞുലഞ്ഞ...

നാരങ്ങ, മാങ്ങ,...

നാരായണന്‍ തന്റെ...

നാരായണന്‍ നമ്പിയെ...

നാരായണന്നു സഖിയാകിയ...

നാരായണാച്യുതഹരേതി...

നാരായണാ, നിന്റെ...

നാരായണായനമ ജാതിവിഷ...

നാരായണായനമയെന്നു സദാ...

"നാരായണാ" യെന്നിവന്‍...

നാരായണായെന്നിഹ ഞാന്‍...

നാരായണായെന്നു ജപിക്ക...

നാരായണീയം പരമം പവിത്രം...

നാരീമൌലികള്‍ വന്നണഞ്ഞ്‌...

നാലഞ്ചക്ഷരവും പഠിച്ചു...

നാലാമ്‌നായൈകമൂലം...

നാലുംകൂട്ടി മുറുക്കിടുന്നതു...

നാലേ നാഴികയുള്ളു രാത്രി...

നാവാദേശമിതെത്രരമ്യം...

നാവാ നാവാമുകുന്ദസ്മരണ...

നാവിന്‍ തുമ്പത്തു തുമ്പം കളയും...

നാവില്ലാതെ ജനിക്കയോ...

നാവെപ്പോള്‍ മുരളുന്നതും...

നാവേ, നിനക്കു...

നാശം വരാതെ...

നാളീകാക്ഷന്റെ മാറത്തരുളിന...

നാളേയ്ക്കുനാളെ...

നാറ്റം പൊങ്ങി, ത്തിമിരമടിയില്‍...

നിക്ഷേപിച്ചു നിജ`ഭ്രമങ്ങള്‍'...

നിഖിലഭുവനലക്ഷ്മീ...

നിഗമകല്‍പതരോര്‍ഗ്ഗളിതം...

നിജദോഷനിദര്‍ശനാന്ധം...

നിജമുകുളപുടംകൊണ്ടഞ്ജലിം...

നിടിലലോചന...

നിടിലാക്ഷിയിലെരിതീയുടെ...

നിത്യം തെണ്ടുവതെത്ര...

നിത്യം നശ്ചിത്തപദ്മേ...

നിത്യം നൂതനജീവനേകിയവിടുന്ന്‌...

നിത്യം ശ്ലോകസദസ്സിലോര്‍മ്മയെ...

നിത്യാനന്ദവിമുക്തിദായക...

നിദാഘസന്ധ്യാര്‍ക്ക...

നിദ്രാസൌഖ്യം നിയതി...

നിനക്കതിഷ്ടമെങ്കിലോ...

നിനക്കിരിക്കാന്‍ കരളില്‍...

നിനയ്ക്കണം പുത്രരില്‍...

നിന്ദന്തു നീതിനിപുണാഃ...

നിന്ദിയ്ക്കുന്നമ്മ...

നിന്നാദ്യസ്മിത, മാദ്യചുംബനം...

നിന്നെത്താണുതൊഴുന്നവര്‍ക്ക്‌...

നിന്‍ നേത്രത്തിനു തുല്യമാം...

നിന്‍പത്തുതന്നെ നിരുപിക്കില്‍...

നിന്മഞ്ഞപ്പുകലര്‍ന്ന...

നിന്‍വര്‍ഷത്താലുയരുമുലകിന്‍...

നിമേഷമഞ്ചാറിനിടയ്ക്ക്‌...

നിരപരാധരാം...

നിരയാംബുധി നീന്തി...

നില്‍ക്കക്കള്ളിയെഴാതെ നിന്റെ...

നില്‍ക്കട്ടേ ജാരനായ്‌...

നില്‍ക്കട്ടേ പേറ്റുനോവിന്‍...

നില്‍ക്കാതായ്‌ ശ്വസനാനിലന്‍...

നില്‍ക്കാ ഭൂമിയിലൊന്നുമെങ്ങും...

നില്ലാഞ്ഞ കോപഭരം...

നിവര്‍ത്യരാജാ ദയിതാം...

നിവൃത്തതര്‍ഷൈരുപ...

നിഷ്കമ്പം ഞാന്‍ ത്യജിക്കേ...

നിസ്തുല്ല്യോജ്ജ്വല രൂപശില്‍പ...

നിഃസ്വോ വഷ്ടി ശതം...

നിഹതാസുരനിവഹേ...

നിളാനദിപ്പൂണ്‍പു നമുക്കു...

നിര്‍ദ്ദേവത്വത്തിനായിട്ട്‌...

നിര്‍മ്മര്യാദങ്ങളിമ്മാണി...

നിര്‍മ്മായം താന്‍ കുചേലന്‍...

നീങ്ങുന്നീലല്ലി കാല്‍...

നീതാഃ കിം പൃഥുമോദകാ...

നീ താനെന്‍ ജീവിതാര്‍ത്ഥം...

നീ തുമ്പുവിട്ടു മകളേ...

നീയാം സ്നേഹപയോധരത്തെ ...

നീയിന്ത്യയ്ക്കൊരു ശാപമായി...

നീരന്ധ്രനീലജലദ...

നീരന്ധ്രനീലമിതു...

നീരന്ധ്രാളകമിന്ദ്രനീലം...

നീരാടിക്കാലവര്‍ഷാംബുവില്‍...

നീരാടും ജട, നീറണിഞ്ഞ...

നീരാനായകനല്‍പദായ...

നീലക്കണ്ണുകളോ...

നീലക്കല്ലാല്‍ വിരചിതമണി...

നീലക്കാര്‍കാന്തികോലും...

നീലക്കാര്‍ കൂന്തലോടും...

നീലനീരദനിഭാ...

നീലമേഘനിറമാണ്ടവന്‍...

നീലാകാശത്തിലേറും...

നീലാകാശപ്പരപ്പോ തവ തനു...

നീലാഞ്ജനാദൃനിഭമൂര്‍ദ്ധ്വ...

നീലാഭം കുഞ്ചിതാഗ്രം...

നീലാംഭോജാക്ഷി പുല്‍കുന്നതിന്‍...

നീ ലാളിക്കേണമേനം...

നീലാളിവര്‍ണന്‍ ഭഗവാന്‍...

നീവാരാന്‍ വാരനാരീ...

നീഹാരശീതള...

നീഹാരാഭം നിരുപമരസം...

നീളത്തിലഗ്ഗീതം...

നീറും തീപ്പൊരി കണ്ണിലും...

നുതിക്കീ നീയൊര്‍ത്താല്‍...

നൂനം മനോഹര...

നൂറ്റാണ്ടില്‍ കഥ പാടിയാടി...

നൂറ്റാണ്ടില്‍പ്പാതിയോളം...

നൃത്യദ്ധൂര്‍ജ്ജടികരഗത...

നെഞ്ഞത്തിന്നലെ രാത്രി...

നെഞ്ഞില്‍ക്കാണാവു നാം...

നെടിയ മല കിഴക്കും...

നെന്മേനിവാകമലര്‍മേനി...

നേത്രം രണ്ടുമടച്ചും...

നേദിച്ചൂ നിന്റെ...

നേന്ത്രപ്പഴക്കുലകള്‍...

നേന്ത്രപ്പഴം പുതിയ...

നേരമ്പോക്കായി മാത്രം...

നേരമ്പോയതറിഞ്ഞിടാതെ...

നേരാണിങ്ങിതു 'പര്‍പ്പ'വംശ...

നേരാമിതെല്ലാ,മിതി...

നേരു ചൊല്‍കിലിതു...

നേരോതിടാമേറെ നിരാശ്രയന്‍...

നേരോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ പ്രമാണം...

നേരോര്‍ത്താലൊരു പദ്യം...

നൈവ ത്യജേയമഹമേകമപി...

നോക്കിക്കാണുകിലെന്തും...

നോക്കില്‍ ധന്യര്‍ കവീന്ദ്രര്‍...

നോവിപ്പിക്കാതെ...

ന്‌ലാവെന്‍ കണ്ണിന്നു നീ താന്‍...

പകവിട്ടിവരൊത്തു കേളി...

പങ്കജേക്ഷണനു ലക്ഷ്മിതാ...

പങ്കം പോക്കുന്ന കാളിന്ദിയില്‍...

പങ്കിട്ടൂ പാതിദേഹം...

പച്ചക്കല്ലൊത്ത പൂമെയ്‌...

പച്ചക്കല്ലൊളി പൂണ്ട...

പച്ചക്കള്ളം വിതറ്റി...

പച്ചപ്പട്ടും തൊഴും നിന്‍...

പഞ്ചാരപ്പൊടിയോടു പാരമിടയും...

പട്ടിക്കു വാലും...

പട്ടിന്‍ കുപ്പായമൊന്നങ്ങ്‌...

പട്ടിയ്ക്കാംതൊടിയിട്ട...

പഠിപ്പു തീര്‍ന്നാല്‍...

പണം നിറച്ചു കിട്ടുകില്‍...

പണിക്കുവന്നും...

പണി തീര്‍പ്പതിനെന്തിനാറുമാസം...

പണ്ടത്തെപ്പണ്ഡിതാഖണ്ഡല...

പണ്ടാ വടക്കെച്ചിറ...

പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു ഭൂസുരന്റെ...

പണ്ടേ പൂവായ്‌ വിരിഞ്ഞീടിന...

പണ്ടേയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു...

പണ്ടേയുണ്ടു മനുഷ്യനിഗ്ഗുണ...

പതിവിനുലകു മേലും...

പത്തോളം കൊല്ലമായ്‌ നിന്‍...

പത്നീവചസ്സാല്‍...

പത്രം വിസ്തൃതമത്ര...

പദ്യം നൂറു തികഞ്ഞു...

പനിനീരലരേ പറഞ്ഞുവോ...

പനിമതികല ചൂടി...

പനിമതിമകുടാലങ്കാര...

പനിമലമകള്‍ താനായ്‌...

പന്തിടഞ്ഞ കുളുര്‍കൊങ്ക...

പയ്യീച്ച പൂച്ച പുലി...

പയ്യെപ്പയ്ക്കുട്ടി തന്നെ...

പരദൂഷണപടുതയ്ക്കൊരു...

പരപദമധിരോഢും...

പരപുരുഷനിലാശ...

പരമ കിമു ബഹൂക്ത്യാ...

പരമതനുശരീരേ! ത്വാം...

പരമപുരുഷശയ്യേ...

പരമൊരുടല്‍ വഹിച്ചുള്ളുത്സവം...

പരസ്പരം കുട്ടികള്‍...

പരിചൊടു ചരണാബ്ജം...

പരിണതരുചി പൂണ്ട...

പരിശ്രമം ചെയ്യുകില്‍...

പരുഷമൊഴിയിവണ്ണം...

പരോപകാരായ ഫലന്തി...

പലരുമിതുകണക്കപ്പൂജ്യമാകും...

പലവഴി പതറി...

പല വിധത്തിലുമുണ്ടു...

പലവിധമുപദേശം...

പല്ലക്കേറി മനോജ്ഞമംഗള...

പല്ലണച്ചു ചെറുവിട്ചരങ്ങളെ...

പവനതനയചേതഃ...

പവനസുതനെയും...

പശുക്കിടാവായൊരു...

പളുങ്കിന്‍ കുടം...

പള്ളിക്കുറപ്പു മരമെന്ന...

പള്ളിക്കൂടം പലതു...

പള്ളിക്കൈവില്ലു പൊന്‍കുന്ന്...

പഴകിയ തരുവല്ലി...

പഴയ കൃതയുഗം...

പഴയതഖിലമെന്നും...

പറഞ്ഞ കാര്യം പശുവും...

പറന്നുവന്നെത്തിയതെങ്ങുന്നിന്ന്‌...

പറ്റാതേ തരമില്ലൊരുത്തനൊരുനാള്‍...

പറ്റാമാര്‍ക്കുമബദ്ധം...

പേറ്റ്ക്കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ്‌...

പാഞ്ചാലിയെക്കീചകന്‍...

പാടത്തുപോയ്പ്പാംസുല...

പാടത്തുംകര നീളെ...

പാടിക്കേട്ടതു പാടുപെട്ടു...

പാടിപ്പാടിയനന്തമാധുരി...

പാടില്ലാ നീലവണ്ടേ...

പാടീ കല്യാണി ലോലം...

പാടീലാ സ്വരമൊത്തു, കാലടി...

പാണിക്വണന്മണിഗണോജ്ജ്വല...

പാണിന്യുക്തം പ്രമാണം...

പാതിക്കെട്ടു കൊതിച്ചു ഞാന്‍...

പാതിരാത്രി, പതിതന്‍...

പാതും ന പ്രഥമം...

പാദാരവിന്ദത്തില്‍...

പാനീയം സ്ഫടികോപമം...

പാപങ്ങളാല്‍ പതിതനായ്‌...

പാമ്പുണ്ടൊന്നു തലയ്ക്കു ചുറ്റി...

പാരമുണ്ടു ഗുണമിജ്ജഗത്തില്‍...

പാരമുള്ളിലഴകായി...

പാരം കരിമ്പു പനസം...

പാരം പാരാകെ വേണ്ടും...

പാരം വീര്‍പ്പിട്ടുലയ്ക്കൊത്ത്‌...

പാരാകവെ ചുറ്റിയലഞ്ഞു...

പാരാം പാരിങ്കലെല്ലാം...

പാരാവാരമതിങ്കലുള്ള...

പാരാവാരം കരേറിക്കരകള്‍...

പാരിന്നീരേഴിനെല്ലാറ്റിനും...

പാരിലില്ല ഭയമെന്നു...

പാരില്‍ജ്ജനം സൌഖ്യമിയന്നു...

പാരില്‍പ്പാര്‍ത്താലിഹ...

പാരേപാഥോനിധി കുലപുരീ...

പാ, രോജസ്സു ബലം...

പാലഞ്ചുമാറിഹ കിരാതികള്‍...

പാലംഭോരാശിമദ്‌ധ്യേ...

പാലാഴിക്കുള്ള വെള്ളത്തിരനിര...

പാലാഴിക്കോളിരമ്പത്തിലുമൊരു...

പാലാഴിത്തയ്യലാള്‍ തന്‍...

പാലാഴിത്തിരമാല നാലുപുറവും...

പാലിയ്ക്കാനായ്‌ ഭുവനമഖിലം...

പാലില്‍ച്ചായയൊഴിയ്ക്കയോ...

പാലെന്നോണം വെളുപ്പാര്‍ന്നൊരു...

പാലൊത്തെഴും പുതുനിലാവിലലം...

പാലോടു തുല്യരുചി,...

പാല്‍പ്പാത്രവും കൊണ്ടു...

പാവനം ഭവ...

പാവം ഞാ, നഴകില്ലെനിയ്ക്ക്‌...

പാശ്ചാത്യദേശ വിധിയൊത്ത...

പാഴില്ലമൊഴിയല്‍പമാ;ണതിലെഴും...

പാറക്കല്ലലിയുന്ന വേണു...

പാറാന്‍ പിഞ്ചുകിടാങ്ങളെ...

പാര്‍ക്കുന്നതായ ഭവനം...

പാര്‍ത്ഥന്‍ തുടങ്ങി...

പിച്ചക്കാരന്‍ കുബേരന്‍...

പിച്ചക്കാരന്‍ ഗമിച്ചാന്‍...

പിച്ചനെല്ലവിലിടിച്ചു...

പിഞ്ഞിപ്പോയൊരു നിക്കറും...

പിതാമഹനിതംബിനീ...

പിതുരനന്തരം...

പിനാകം രഥാങ്ഗം...

പിബന്തി പാദൈരിതി...

പിറന്നോരു നെരം പിതാക്കള്‍ക്കു...

പിറവാര്‍ന്ന മുതല്‍ക്കു...

പീതാംബരം കരവിരാജിത...

പീലിക്കണ്ണിമയില്‍ സ്ഫുരിപ്പതു...

പീലിക്കണ്മണി നാലുമൂന്നുപുറമേ...

പീലിക്കണ്മണിയും ശിരസ്സിലണിയും...

പീലിക്കാര്‍കൂന്തല്‍ കെട്ടിത്തിരുകി...

പീലിക്കാര്‍കൂന്തല്‍ കെട്ടീട്ടഴകൊടു...

പീലിക്കാര്‍മുടി ചാഞ്ഞതും...

പീലിക്കോലേകിടേണം തിരുമുടി...

പീലി ചാര്‍ത്തിയൊരു കുന്തളം...

പീലി ചിന്നി വിരിയുന്ന...

പീലിപ്പൂമുടിയും കരേ...

പുകഴുമാ പ്രഭു...

പുഞ്ചിരിപ്പുതുമ തഞ്ചുമഞ്ചിത...

പുണ്യമായ ഭഗവത്‌കഥാമൃതം...

പുതുനല്‍ത്തളിര്‍ തോറ്റൊരു...

പുത്തന്തേന്മൊഴിമാര്‍കു...

പുരനാരികളെപ്പുണര്‍ന്നവന്‍...

പുരം ഭ്രാമം ഭ്രാമം...

പുരാ കവീനാം ഗണനാ...

പുരാണമിത്യേവ...

പുരികുഴല്‍ നികരത്തില്‍...

പുരുഷന്‍, സുഖലോലുപന്‍...

പുലരുവോളമിരുന്നു...

പുല്ലാണെനിക്കു പടയാളികള്‍...

പുല്ലാദിയായുള്ള...

പുഷ്ടപ്രേമമൊടെന്നൊട്‌...

പുളച്ചിടുന്നെന്‍...

പുളയ്ക്കട്ടേ, നാടന്‍കല...

പുറം കഠോരം...

പുറ്റിന്നുള്‍പ്പാതി ദേഹം...

പുറ്റിന്‍ മൌനത്തില്‍ വാചാലത...

പുറ്റൂടും പാവുമായി...

പൂങ്കാവാഴി വിവാഹം...

പൂജിക്കാം ചെമ്പരത്തിപ്പുതുമലര്‍...

പൂണെല്ലുന്തിച്ചടച്ചാടിയ...

പൂനായിലുണ്ടു...

പൂന്താനഗീതിയുടെ...

പൂന്തേനാം പല കാവ്യവും...

"പൂന്തേന്മൊഴീ"യെന്നു...

പൂന്തോട്ടക്കാരനാകാന്‍ കൊതി...

പൂമാതല്ലേ കളത്രം?...

പൂമെത്തേലെഴുനേറ്റിരുന്നു...

പൂവല്‍ക്കയ്യുകള്‍...

പൂവാലെയ്തു പുരാ...

പൂവിന്‍ചുണ്ടു തൊടുന്നതില്ല...

പൂവിന്‍ നിര്‍മ്മലകാന്തി...

പൂവേ, സൌരഭമുള്ള നാള്‍...

പെണ്ണാക്കീ പാര്‍ത്ഥനെത്തന്നെയും...

പെണ്മണിവദനം കണ്ടാല്‍...

പെയ്യും പീയൂഷമോലും...

പെറ്റമ്മ പോലുമിഹ പുത്രിയെ...

പേടിച്ചോടും പുരടഹരിണ...

പേര്‍ കാളും കവിമല്ലരെ...

പേറ്റുനോവവിടെ നിന്നിടട്ടെ...

പൊട്ടശ്ലോകങ്ങള്‍ കെട്ടും...

പൊട്ടാക്കിപ്ഫാലവട്ടത്തിരുമിഴി...

പൊന്നാനിയില്‍ ചെന്നു...

പൊയ്പ്പോയീ പേറ്റുനോവിന്‍ കഥ...

പൊയ്യല്ലേ തീയില്‍ നില്‍ക്കാം...

പൊല്‍തിങ്കള്‍ക്കല പൊട്ടുതൊട്ട...

പൊള്ളാം പൊള്ളാം മനസ്സേ...

പൊള്ളിത്തൂങ്ങിയ മാങ്ങകള്‍ക്കു...

പോകാനില്ലയെനിക്കു മറ്റൊരിടം...

പോകാറില്ലിവനമ്പലത്തിതുനാള്‍...

പോകുന്നിതാ വിരവില്‍...

പോടോ തനിക്കുമൊരു പുത്രി...

പോട്ടിന്നായതു പിന്നെയും...

പോയീ കൈരളി തന്‍ പ്രശസ്ത...

പോരാമെങ്കിലൊരാള്‍ക്കുവേണ്ടി...

പോരുമ്പോഴമ്മചുറ്റിച്ചൊരു...

പോവട്ടെ ഞാന്‍ വിടു...

പോവട്ടെയച്ഛനരിശപ്പെടും...

പ്രണിഹിതമണിനൂപുരാങ്ഘൃ...

പ്രത്യാദിഷ്ടാം കാമം...

പ്രഥമവയസി ദത്തം...

പ്രദക്ഷിണീകൃത്യ ഹുതം...

പ്രദോഷദീപാവലി...

പ്രപഞ്ചമേ, നീ പല...

പ്രബുദ്ധഹൃദയംഗമ...

പ്രബുധിതാനഥ...

പ്രഭൂതാധിവ്യാധിപ്രസഭ...

പ്രമദാകുലം കുരുവരാംബര...

പ്രമുദിതേന ച തേന...

പ്രവാതനീലോല്‍പല...

പ്രവാളപ്രഭാ മഞ്ജു...

പ്രശമിതേന്ദൃയനായ്‌...

പ്രശീതമാം പല്വലനീരില്‍...

പ്രസന്നദിക്‌ പാംസു...

പ്രസംഗമേറ്റം ഫലിത...

പ്രാണാധിഭര്‍ത്ത്രി, കരയായ്ക...

പ്രാണാധീശാന്തികത്തേയ്ക്ക്‌...

പ്രാണായാമക്രമത്തില്‍...

പ്രാണേശിത്രി, പ്രണയമസൃണേ...

പ്രാതഃകാലം വരുമ്പോള്‍...

പ്രായേണ ദ്രാവിഡച്ചൊല്‍കളില്‍...

പ്രാലേയശെയിലരുചിയാം...

പ്രാലേയാമലമാത്മദീധിതി...

പ്രാസത്തിന്നു പദങ്ങളെപ്പലതരം...

പ്രാസപ്രയോഗനിയമത്തെ...

പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ പദമേകുമെങ്കിലുമഹോ...

പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിടാം ഞാന്‍...

പ്രിയം പറഞ്ഞടുത്തു...

പ്രിയ രാഘവ...

പ്രിയാഗണമശേഷമൊത്ത്‌...

പ്രീഡിഗ്രി കൊണ്ടു ഗുണമില്ലിനി...

പ്രീതം ഗാഢനിവീതപീത...

പ്രീതിക്കാസ്പദമായ മറ്റു...

പ്രേമം മാംസനിബദ്ധമല്ല...

പ്രോദ്രേകാദ്രീതരൂപേ...

ഫണശൃംഗസഹസ്ര...

ഫലകഥ മറയത്തുപോട്ടെ...

ഫലത്തിലില്ലാശ...

ഫലഭരേണ തരുക്കള്‍...

ഫലം സ്വേച്ഛാലഭ്യം...

ഫലിതമായുലകത്തിനെ...

ഫല്‍ഗുനപ്രിയമഫല്‍ഗുദയാര്‍ദ്രം...

ഫാലത്തീയിനു വെള്ളമുണ്ടു...

ഫാലത്തീയിലെരിഞ്ഞ കാമനു...

ഫാലനേത്രമതിലുള്ള...

ഫാലം ചാരു ലലന്തികാവിലസിതം...

ഫാലേ നീലാളകങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍...

ഫാലേ വേര്‍പ്പുകള്‍ വറ്റിയില്ല...

ഫുല്ലാബ്ജത്തിനു രമ്യതക്കു...

ഫേനാംഭോരാശിമദ്‌ധ്യേ...

ബന്ധമെന്തിവിടെ മാബലിയ്ക്കു...

ബന്ധിച്ചൂ കര്‍മ്മസങ്ഗം...

ബര്‍ഹോത്തംസവിലാസികുന്തളഭരം...

ബാണന്‍ തന്‍ കോട്ട കാത്തൂ...

ബാണാംസ്തേ പുരഭേദിനോപി...

ബാലത്വം പൂണ്ടുമേവുന്നളവൊരു...

ബാലന്മാര്‍ക്കു വിനോദമായ്‌...

ബാലാദിത്യന്‍ കരത്താല്‍...

ബാലാ നീ മമ ശിഷ്യയെന്നിവ...

ബാലാലലാമമണിതന്‍...

ബാലാര്‍ക്കായുതതേജസം, ത്രിഭുവന...

ബാലാര്‍ക്കായുതതേജസം ധൃതജടാ...

ബാലാര്‍ക്കായുത സത്പ്രഭാകരതലേ...

ബാലേന്ദുകലാചൂഡന്‍...

ബാലേന്ദുശേഖര മഹേശ്വര...

ബാലേന്ദുശേഖരഹരി...

ബാലേന്ദുസ്മിതഭങ്ഗിചേരുമധരം...

ബാല്യം താരുണ്യമായും...

ബാല്യം തൊട്ടഭ്യസൂയാവഹ...

ബാല്യം നിന്‍ തോളിലേറി...

ബാഷോച്ചാരണസുദ്ദിയില്ല...

ബാഹുദ്വന്ദ്വേന രത്നോജ്ജ്വല...

ബിംബാരാധന ഹീനമെന്നരുളിയാ...

ബിംബോഷ്ഠി, നീ ഗൃഹിണിയായ്‌...

ബീജസ്യാന്തരിവാങ്കുരോ...

ബുക്കും വായനയും മറന്നു...

ബുധനാം ഭവാന്റെ...

ബോധിപ്പിക്കാം സുഖമൊട്‌...

ബ്രഹ്മാണിയ്ക്കും രമയ്ക്കും...

ബ്രഹ്മാണീ കമലേന്ദുസൌമ്യവദനാ...

ബ്രഹ്മാ യേന കുലാലവന്നിയമിതോ...

ബ്രഹ്മാവര്‍ത്തം ജനപദം...

ബ്രഹ്മാവിന്റെയും...

ഭക്തന്മാരേ, ഭവാന്മാര്‍...

ഭക്തന്മാര്‍ക്കഭയം കൊടുത്തു...

ഭക്തന്മാര്‍ പെരുകുന്നു...

ഭക്തര്‍ക്കാനന്ദമേകും...

ഭക്തര്‍ക്കിഷ്ടം കൊടുക്കും...

ഭക്ത്യാ കൈക്കൊണ്ടു ചിത്തേ...

ഭക്ത്യാ ഞാനെതിരേ...

ഭക്ത്യാ സേവിക്ക പൂജ്യാന്‍...

ഭക്ത്യാ സേവിച്ചതോറും...

ഭഗവന്‍, തവ പുണ്യനാമജാലം...

ഭങ്ഗ്യാ ഭാസുരഗാത്രിയാകുമിവളെ...

ഭജത ഭവനിരാസം...

ഭണ്ഡദൈത്യ...

ഭണ്ഡാരത്തിനകത്തു...

ഭദ്രകുക്കുട കുലാസ്ര...

ഭദ്രം പഴുത്തു പരിപാകരസം...

ഭദ്രേ ദേവി സരസ്വതീ...

ഭംഗ്യാ പിംഗേ ഭുജംഗാവലി...

ഭംഗ്യാ വാര്‍കൊങ്കയെന്നും...

ഭയമൊരു ലവലേശം...

ഭയം ദ്വിതീയാഭി...

ഭരണമേ രണമായതു...

ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്കു...

ഭവജലധിമഗാധം...

ഭവദ്ഗൌരവം മല്ലഘുത്വം...

ഭവദ്ഭക്തിസ്താവത്‌...

ഭവനമാ വനമാക്കി...

ഭവഭയഹരി...

ഭവാനുഭവ യോഗ്യമാം...

ഭവാന്‍ ഭവക്ലേശ...

ഭസിത ഭുജഗഭൂഷം...

ഭസ്മം തൊട്ട നിലാവു നിന്നു...

ഭര്‍ത്താവുള്ളൊരബല...

ഭര്‍ത്തുര്‍മിത്രം പ്രിയം...

ഭര്‍ത്തൃത്വേ കേരളാനാം...

ഭാനം ഭാനം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതി...

ഭാരാധിക്യാതിദൂനാ...

ഭാവനീയഭഗവാന്‍...

ഭാവബന്ധമൊടു...

ഭാവിയിരുളെന്നു കരുതുന്നവരു...

ഭാഷാകവിത്വമിയലുന്നവരൊക്കെ...

ഭാഷാരീതിപ്പഴക്കത്തിനു...

ഭാഷാവാദം, മതപ്പോര്‍വിനകള്‍,...

ഭാസ്വത്‌ഭാസ്വത്‌സഹസ്ര...

ഭിക്ഷയ്ക്കായ്‌ പാത്രമേന്തി...

ഭിക്ഷാര്‍ത്ഥീ സ ക്വ യാതഃ...

ഭിക്ഷോ, മാംസനിഷേവണം...

ഭീമം വനം ഭവതി...

ഭീവായ്‌പേറുന്ന യുദ്ധാങ്കണമെവിടെ...

ഭീ വിട്ടു കൂന്തല്‍ വല...

ഭീഷ്മദ്രോണതടാ...

ഭീഷ്മന്‍ ഭീഷ്മരുമാം...

ഭുഞ്ജാനാസ്സാകമേകാം...

ഭുവനത്രയഭാരഭൃതോ...

ഭുവനത്രയശില്‍പി...

ഭുവനവാസിജനം...

ഭുവനൈകമനോഹരാംഗ...

ഭുവി കൊക്കുകള്‍ കൊണ്ടു...

ഭൂതം നശ്വരമൊക്കെയും...

ഭൂതേഷു സര്‍വേഷ്വപി...

ഭൂത്വാ ചിരായ...

ഭൂപാളങ്ങളുറങ്ങിടുന്നു...

ഭൂപാളരാഗമതു...

ഭൂയിഷ്ഠം റാണി പദ്മാവതിയുടെ...

ഭൂരിജന്തുഗമനങ്ങള്‍...

ഭൂരിതിക്തമിഹ കമ്പു...

ഭൂരിപൂക്കള്‍ വിടരുന്ന...

ഭൂരേണുനാ വിശ്വം...

ഭൂലോകം ശൂന്യമായീ...

ഭൂലോക വിശ്രുത വിനോദിനി...

ഭൂലോക വൈകുണ്ഠ...

ഭൂവാമാദിമപത്നി...

ഭൂവിന്‍ മൂകതമസ്സകറ്റി...

ഭൂവില്‍ത്താന്‍ വന്നുചേരും...

ഭൂഷണേഷു കില ഹേമവത്‌...

ഭൂഷാവര്‍ണാദിയാലീ...

ഭോഗാ ന ഭൂക്താ...

ഭോഗീന്ദ്രഭോഗഷയനം...

ഭോഗേ രോഗഭയം...

ഭോജ്യം സാധു പയഃ...

ഭോഭോഃ കോദണ്ഡ...

ഭോഷ്കും പറഞ്ഞു...

ഭ്രാജല്‍പിഞ്ഛാവതംസ...

മകന്‍ പരിക്കേറ്റു...

മങ്കത്തയ്യൊളിമെയ്മിനുപ്പെഴുമിളം...

മച്ചിത്തത്തിലടിച്ചിടും...

മച്ചിത്തപ്രോല്ലസല്‍പ്പൊന്‍നിറപറ...

മഞ്ചാടിക്കുരു കുന്നിമാലകല്‍...

മഞ്ജീരം മഞ്ജുനാദൈരിവ...

മഞ്ജുത്വമാര്‍ന്ന മണിരാശി...

മഞ്ജുശ്രീമലര്‍ മാമ്പഴം...

മഞ്ഞപ്പട്ടരവിട്ടഴിഞ്ഞതു...

മഞ്ഞിന്‍ മാമല മോളിലേറി...

മടിയില്‍ മോടിയില്‍...

മണപ്പിച്ചു ചുംബിച്ചു...

മണമാദിയായി...

മണം തുടങ്ങിയെണ്ണി...

മണികളായിരമുണ്ടു...

മണ്ണിലുണ്ടു കരിവിണ്ണിലുണ്ടു...

മണ്ണില്‍പ്പൊട്ടിവിടര്‍ന്ന...

മണ്ണുണ്ണും, വെണ്ണയുണ്ണും...

മണ്ണും പെണ്ണും കൊതിക്കും...

മണ്‍പാത്രമെന്നല്ല...

മതിമേല്‍ മൃഗതൃഷ്ണപോല്‍...

മത്തായി മദ്യം...

മദനകാതരയായ്‌...

മദനമോഹിനി പദ്മിനി...

മദനവേദനയാ ഖലു...

മദശിഖണ്ഡി...

മദ്ധ്യാഹ്നാര്‍ക്കസമപ്രഭം...

മദ്യം നിന്ദ്യ, മതേതൊരാള്‍ക്കും...

മധുകരോപമമിങ്ങനെ...

മധുമധുരമുദാരം...

മധുരസാന്മധുരം...

മധുരിപുചരിതം...

മനം മടുത്തു ജീവിതം...

മനുഷ്യനാം ശാഖയില്‍...

മനുഷ്യനിന്നും...

മനോജവം...

മന്ദം നല്‍ക്കാറൊഴിഞ്ഞൂ...

മന്ദം മന്ദം മധുരനിനദൈഃ...

മന്ദാകിനീസൈകത...

മന്ദാക്രാന്തേ, വിരഹവിധുരന്‍...

മന്ദാനിലാകുലിത...

മന്ദാരത്തളിര്‍ പോലെ...

മന്ദാരപ്പൂക്കള്‍ വൃന്ദാരക...

മന്നിന്നെന്തൊരു മാനഹാനി...

മന്നില്‍ക്കോളാര്‍ന്നിരമ്പും...

മമ ഗുരുമിഹ വിത്ത...

മയൂഖനഖരത്രുട...

മയ്യഞ്ചും തിരുമെയ്യു ചെന്നു...

മയ്യല്‍ക്കണ്ണാള്‍ മനോജ്ഞാകൃതി...

മരങ്ങള്‍ തന്മേല്‍...

മരങ്ങള്‍ താഴുന്നു...

മലയപവനനാലും...

മലയമാലയമായ...

മലയാളമതിങ്കലുള്ള...

മലര്‍ശരജയവൈജയന്തി...

മല്ലന്മാര്‍ക്കിടിവാള്‍...

മല്ലാരിപ്രിയയായ ഭാമ...

മല്‍സ്യ കൂര്‍മ വരാഹമായ്‌...

മഹാകര്‍മ്മവിജ്ഞാനമൂട്ടി...

മഹീപതേ ഭാഗവതോപമാനം...

മറയുടെപൊരുള്‍തൊട്ടീമന്നില്‍...

മറവാമറവായ്‌ മറവാ...

മര്‍ത്യജന്മമിതു ദുര്‍ല്ലഭം...

മര്‍ത്യജന്മമിഹ...

മര്‍ത്യാകാരേണ ഗോപീ...

മേറ്റ്ല്ലാക്കഥയും മറന്നു...

മാടിന്‍ പാലൊരു തുള്ളിവിട്ടു...

മാണിക്യം, മാറ്റു കൂടും...

മാണിക്യവീണാം...

മാതംഗാനനമംബ്ജവാസ...

മാതര്‍മ്മേ മധുകൈടഭഗ്നിമഹിഷഃ...

മാതാവേ നിത്യകന്യേ...

മാതേവ രക്ഷതി പിതേവ ഹിതേ...

മാനത്തമ്മാമനെക്കണ്ട്‌...

മാനം ചേര്‍ന്ന ഭടന്റെ...

മാനം ചേര്‍ന്ന മനീഷികള്‍ക്കു...

മാനം, മര്യാദ, മാന്യപ്രണയ...

മാനം മേ ഭൂതലം മേ...

മാനിച്ചിടട്ടെ...

മാനോടൊത്തു വളര്‍ന്നു...

മാന്യത്വം കലരും പ്രിയന്റെ...

മാന്യന്മാര്‍ പലരും...

മായാജാലങ്ങള്‍ കോലാഹലമൊടു...

മായാരണത്തില്‍ വളരെ...

മായാവിനാഥ ഹരിണാകഥി...

മാരന്‍ പൂമെയ്‌ കരിക്കാം...

മാരവൈരിമനമായ...

മാലേയം വെണ്ണിലാവാല്‍...

മാലോകര്‍ക്കുമതിപ്രമോദമരുളും...

മാവിന്‍കൊമ്പിലിരുന്നു...

മാഴക്കണ്ണാള്‍ക്കൊരു...

മാറില്ലെന്ന വിധം പരസ്പരം...

മാറു ചേര്‍ത്ത വരനെ...

മാര്‍ഗേ തത്ര നഖമ്പചോഷ്മള...

മികവുടയ കുബേര...

മിത്രം വിത്തേശനാവാം...

മിനുങ്ങി നീ ചെന്നിടും...

മിനുപ്പാര്‍ന്നു വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍...

മിന്നല്‍ക്കൊക്കുന്ന പൂമെയ്പ്പൊലിമയും...

മിന്നും പൊന്നിന്‍ കിരീടം...

മിഴിയിണയിതളിന്നും...

മീതേ പോയ്‌ക്കത്തിമെത്തും...

മീനാങ്കോപമ, കണ്‍കലക്കമവിടേയ്ക്ക്‌...

മീനായതും ഭവതി മാനായതും...

മുകുളായമാനനയനാംബുജം...

മുക്കാലും വഴി മുഗ്ദ്ധഭാഷിണി...

മുക്കാല്‍ക്കാശിനു ബീഡി പോലെ...

മുക്കൂട്ടപ്പാതവക്കത്തൊരുതവി...

മുക്തകങ്ങളെഴുതുന്ന...

മുക്താഗൌരം നവമണിലസദ്‌...

മുഗ്ദ്ധാനുരാഗമൊഴുകുന്നൊരു...

മുജ്ജന്മം ചെയ്ത കര്‍മാവലിയുടെ...

മുട്ടാതെയെന്നുമൊരു...

മുട്ടാതേര്‍പ്പെട്ടു മുവ്വാണ്ടിടയില്‍ ...

മുട്ടീ മുട്ടീലുരുക്കിന്‍...

മുട്ടുകുത്തിമണിമണ്ഡനസ്വനം...

മുട്ടുമ്പോളുഴറിക്കിതച്ചു...

മുണ്ടാക്കക്ഷത്തു ചുറ്റി...

മുണ്ടീ നെട്ടന്നു, നെട്ടീ...

മുണ്ടും ചുറ്റിച്ചുരുക്കത്തൊടു...

മുത്തണിഞ്ഞകുട ചാമരം...

മുത്തിത്തള്ള, മുറം, ചിരട്ട...

മുദാ കരാത്തമോദകം...

മുന്നേ ഞാന്‍ നിരുപിച്ചപോല്‍...

മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു...

മുപ്പാരും കാക്കുവാനില്ലപരന്‍...

മുമ്പില്‍ ഗമിച്ചീടിന ഗോവു...

മുമ്പേ താന്‍ ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്കു...

മുരണ്ടളി മുകര്‍ന്നിടും...

മുല്ലചാരുതരമല്ലികാം...

മുല്ലപ്പൂവിന്‍ മണം പൂണ്ടിളകി...

മുല്ലായുധത്തഴ കണക്കു...

മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രാല്‍...

മുറയ്ക്കേനീങ്ങുന്നൂ കളി...

മുറ്റത്തീണത്തിലോടി...

മുറ്റും ഭക്തിയൊടഞ്ചു ...

മുറ്റും സൌഖ്യമിയന്നിടുന്നൊരു രസം...

മൂകത്വേന...

മൂടിക്കെട്ടിയ മൌനമല്ല...

മൂടില്ലാത്തൊരു മുണ്ടുകൊണ്ടു...

മൂഢന്നും പണ്ഡിതന്നും...

മൂന്നാണങ്ങേക്കു പണ്ടേ...

മൂന്നാള്‍ മദ്ധ്യവയസ്കര്‍...

മൂലത്തില്‍ത്തൊട്ടുപരി...

മൂലം നാള്‍ മുറ്റുമാളും...

മൂലാധാരത്തില്‍ മേവും...

മൂലൂര്‍ മേവും പണിക്കര്‍ക്കുടയ...

മൂവാറുള്ളപ്പുഴയ്ക്കും...

മൃതിവശഗതനായ്‌...

മൃദുപദാംബുജ...

മെച്ചം കൂടുന്ന കച്ചേരികളുടെ...

മെയ്‌ കാന്തിയാല്‍മിഴിതെളിഞ്ഞു...

മെയ്യാകെച്ചാമ്പല്‍ തേച്ചും...

മെയ്യില്‍ പാര്‍വതി പാതി...

മെയ്യില്‍പ്പാമ്പുണ്ടനേകം...

മെല്ലെച്ചന്ദ്രന്‍ ചലിക്കുന്നൊരു...

മെല്ലെച്ചെന്നിട്ടു ഷെല്‍ഫില്‍...

മെല്ലെന്നു സൌരഭവുമൊട്ടു...

മെല്ലേ വെയ്ക്കുമൊരോ പദം...

മേഘം മദ്ദളമാക്കിടും...

മേഘം, വണ്ടിണ്ട, ചന്ദ്രക്കല,...

മേഘശ്യാമളമംഗവും...

മേഘൈര്‍മ്മേദുരമംബരം...

മേദസ്സറ്റു മെലിഞ്ഞു കുക്ഷി...

മേയുന്ന പുല്ലും...

മേയുന്നൂ ഭയമെന്നി...

മേരു ചേര്‍ന്നു, മരുദാശു...

മേലത്രയും പുളകമാര്‍ന്നിടും...

മേലാകവേ ചെള്ളിളകിക്കി...

മേലാ കാണുവതിന്നു...

മേലേ മേലേ പയോധൌ...

മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ പണ്ഡിതാണ്ഡാലന...

മേല്‍പ്പറ്റിടും പൊടിയഴുക്കു...

മേഷശാബമൊരു...

മേളം ഗഭീരമതിനില്ലൊരു...

മൈതാനത്തിങ്കലെങ്ങാന്‍ ചില...

മോഡേണ്‍ കവിക്കു...

മോദാല്‍ കേട്ടൊരു വാര്‍ത്ത...

മോദിച്ചുനിന്നു മയിലേറിയ...

മോഷ്ടാവായി വധങ്ങള്‍ ചെയ്തു...

മോഹത്താല്‍ തുനിയുന്നു...

മൌകലിവ്രജമിരുന്നിടുന്നു...

യക്ഷാധീശ്വരപട്ടമോ...

യദജ്ഞാനാദ്വിശ്വം...

യദാ ദാരുണാ ഭാഷണാ...

യദാലോകേ സൂക്ഷ്മം...

യദി ഹൃത്കമലേ...

യദുകുലഹരമാകും...

യദ്‌ ഗോത്രസ്യ പ്രഥമപുരുഷ...

യദ്വക്ത്രം ചന്ദ്രഭം യോ...

യഃ പൂരയന്‍...

യവനമുഗളയുദ്‌ധോദഗ്ര...

യവനീ രമണീ...

യസ്യാസ്തി വിത്തം സ...

യസ്യാസ്തുമധ്യേധികം...

യാ കുണ്ടേന്ദുതുഷാര...

യാഗത്തിന്നു വധിച്ചിടാം...

യാഗാദി കൊണ്ടുമപി യോഗാദി...

യാചിച്ചവര്‍ക്കവരവര്‍ക്കു...

യാതൊന്നില്ലെന്നു വന്നാല്‍...

യാദവര്‍ക്കു കുരു...

യാദവര്‍ക്കു പല...

യാദസ്തോമം തിമിര്‍ക്കും...

യാവത്തോയധരാധരാ...

യാ സൃഷ്ടിഃ സ്രഷ്ടുരാദ്യാഃ...

യുക്തിയുള്ള വചനങ്ങള്‍...

യുക്തിയ്ക്കെല്ലാമതീതം...

യുക്തിശ്രീനയനങ്ങളില്‍ത്തളിക...

യുദ്ധായ ചെന്നു...

യുധിഷ്ഠിരമഖത്തിലാ...

യുവതി ഭവതിയെന്തു...

യേഷാമയം ശാശ്വതികോ...

യോഗം കുറഞ്ഞു...

യോഗാഭ്യാസങ്ങള്‍ ചെയ്തും...

യോഗിക്കിപ്പോള്‍ ചെറിയ ...

യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷ്വധിക...

രക്ഷയ്ക്കാളാരുമെന്യേ...

രങ്ഗമേതു ചുടലപ്പറമ്പും...

രണ്ടാണെനിക്കു പശുവിന്നതു...

രണ്ടായിരം രസന...

രണ്ടായ്‌ നീങ്ങിയകന്നു...

രണ്ടാളുകേട്ടു രസമാര്‍ന്നതു...

രണ്ടാള്‍ ചേര്‍ന്നൊരു പാപകര്‍മ്മം...

രണ്ടിപ്പൊഴുത്‌പലദലങ്ങള്‍...

രണ്ടുകയ്യിലുമുരുണ്ടവെണ്ണയും...

രണ്ടും മൂന്നും തവണ...

രമാകാന്തം കാന്തം...

രമ്യാ സാ വനിതാ...

രവി പോയി മറഞ്ഞതും...

രവിശശിഗഗനാനിലാനലാംഭഃ...

രാധയ്ക്കാരാധനയ്ക്കോ...

രാധാമുഗ്ദമുഖാരവിന്ദ...

രാപായില്‍ വീണുഴറുമാപാപമീയരുതി...

രാമമന്മഥശരേണ...

രാമേത്യുജ്വലകോടിപുണ്യ...

രാവഞ്ചാറായി, വണ്ടിക്കുതിര...

രാവാകുന്ന കറുത്ത...

രാവാകും രമണിക്കപായം...

രാവാകെത്തിമിരച്ഛടക്കുളിരണി...

രാവിതാ, മുഴുമിച്ചു...

രാവിപ്പോള്‍ ക്ഷണം...

രാവില്‍ സ്വൈരമനിദ്രയായ്‌...

രാവേറെച്ചെല്ലുവോളം...

രാവോ ശീതള; മീറനാം...

രുദ്രാക്ഷവും രജതകാന്തി കലര്‍ന്ന...

രുഷാ വിശിഖമുച്ഛിഖം...

രേതോരൂപത്തിലച്ഛന്‍...

രേ രേ കര്‍ണ്ണ രണത്തിനായ്‌...

രേ രേ മാംസികപാശ...

രോമാഞ്ചയന്‍ ഗോഭിരഹോ...

രൌദ്രം രൌദ്രാവതാരം...

ലക്ഷണാ പരവശീകൃത...

ലക്ഷ്മീം രാജകുലേ...

ലക്ഷ്മ്യാ രംഗേ ശരദി...

ലക്ഷ്യം കൂടാതെ ലങ്കാനഗരം...

ലപന്നച്യുതാനന്ദ...

ലളിതമാണിതു...

ലളിതമാം കരതാരുകള്‍...

ലളിതം ഫണി തന്നുടെ...

ലളിതലളിതമാര്‍ന്നു...

ലാക്ഷാനിര്‍മ്മിതമന്ദിരത്തില്‍...

ലാംഗൂലവിക്ഷേപ...

ലാലസിപ്പതു സമുദ്ര...

ലാവണ്യക്കടലില്‍ക്കളങ്കം...

ലാവണ്യം കൊണ്ടിണങ്ങും...

ലാവണ്യൈകനിധാനമായ...

ലാളിച്ചീടാന്‍ യശോദാ...

ലാളിച്ചു പെറ്റ ലത...

ലാളിത്യം കലരും വികാരമഖിലം...

ലീലാരണ്യേ വിഹഗമൃഗയാ...

ലീലാലോലേ കദാചിത്ത്വയി...

ലീലാവേശം കലര്‍ന്നുള്ളൊരു...

ലോകത്തിന്നു രസിക്കുവാന്‍...

ലോകത്തുള്ള സമസ്തവൃക്ഷവും...

ലോകം പോകും പഴയപടിയീ...

ലോകം ഭാഗികഹൃഷ്ടം...

ലോകം ശാശ്വതമല്ല...

ലോകാനാമേകനാഥം...

ലോകാനുന്മദയന്‍, ശ്രുതിര്‍മുഖരയന്‍...

ലോകൈകശില്‍പി രജനീ...

ലോക്കപ്പിലേയ്ക്കു യമ...

ലോലനാര്യനുരുവിട്ടു...

ലോലംബമാലാലളിതാളകേയം...

ലോലംബാവലിലോഭനീയസുഷമം...

വക്കത്തുത്കണ്ഠയാലുത്കട...

വക്കാണത്തിനു വന്ന വാനവര്‍കളെ...

വക്ത്രം നത്തിന്നു മിത്രം...

വക്ത്രാംഭോജന്മ കെയിലാസവദ്‌...

വക്ത്രേണേന്ദോരധരമഹസാ...

വഞ്ചിക്ഷോണിക്കൊരു...

വട്ടച്ചൂട്ടും കുനുട്ടും...

വണ്ടാറണിക്കുഴലഴിഞ്ഞു...

വണ്ടാറണിക്കുഴലിമാരൊരു...

വത്സസ്തോഭം മുകുന്ദന്‍...

വനപവനകിശോരന്‍...

വനഭൂവില്‍ നശിപ്പു താന്‍ പെറും...

വനമുല്ലയില്‍ നിന്നു...

വനേചരാണാം...

വന്‍കാറ്റടിച്ചാഴി...

വന്ദാരുലോകവര...

വന്ദേഥാസ്ത്വം ഭ്രമര...

വന്ദേരാജാധിരാജേശ്വര...

വന്ദ്യനായ ഭഗവാന്‍...

വന്ധ്യം ശമിക്കരിശം...

വന്‍ നര്‍മ്മദാനദിയെയും...

വന്‍ പോരതില്‍ക്കൊടിയ...

വന്‍പോലും കുംഭി...

വമ്പന്മാരുടെ ഭാഷണം...

വമ്പൊത്താശയഭാവദീപ്ത...

വരജട, വിവിധാക്ഷമാല...

വരമൊഴിയുടെ മേന്മ...

വരാദ്‌ഭുതവപുസ്സതില്‍പ്പകുതി...

വരാം സഖാവേ...

വരാ വരാഹരൂപിണീ...

വരിക ഹൃദയനാഥ...

വരുന്ന ഗോപാല...

വരുമാറു വിധം...

വല, ചൂണ്ട, ലിവറ്റ...

വലത്തുകൈയിന്‍ നഖര...

വലവുമിടവുമോരോ...

വലിയ ശമ്പളമപ്പടി...

വല്ലവീകര...

വല്ലവീലതകള്‍ ചുറ്റി...

വസനമൊട്ടു കവര്‍ന്നു...

വസ്ത്രം പത്രികള്‍ കൊണ്ടുപോയ്‌...

വളഞ്ഞോരച്ചില്ലിക്കൊടി...

വളരെയുണ്ടു പരിഗ്രഹം...

വള്ളിപോലെ മൃദുവാം...

വഴിക്കുമങ്ങു സീറ്റിലും...

വറുതിയിലധിവസിക്കും...

`വര്‍ക്കി'യ്ക്കുണ്ടു `ടൊയോട്ട'...

വര്‍ണ്ണിക്കാവല്ല വിഷ്ണോ...

വര്‍ത്തിച്ചീടുന്നൊരിക്കല്‍...

വാകച്ചാര്‍ത്തിനു വല്ലവണ്ണവും...

വാക്കാലാക്കാല സാംസ്കാരിക...

വാക്കൊന്നെന്നുടെ വായില്‍...

വാക്കോടര്‍ത്ഥം കണക്കേ...

വാഗ്ദേവി നീയേ...

വാഗ്ദേവീ ധൃതവല്ലകീ...

വാചം ന മിശ്രയതി...

വാച്ചീടും പ്രാണദുര്‍വേദന...

വാടാമെന്‍ തനു, മങ്ങിടാം...

വാടിത്തളര്‍ന്ന പകലിന്‍...

വാടിവീണ ചെറുപൂവു കണ്ടു...

വാടിവീണൊരിളനീരു...

വാടീരസാലാഗത...

വാണീദേവി, സുനീലവേണി...

വാണീദേവീകടാക്ഷാഞ്ചല...

വാണീലാ വരവര്‍ണ്ണിനീ...

വാണീവല്ലഭവാസവാദി...

വാത്സല്യം കളിയാടിടും...

വാദാന്തരത്തില്‍ വിധി ഗേഹമിയന്ന...

വാദിയ്ക്കാനില്ല ഞാനെന്‍...

വാദ്യം ഹൃദ്സ്പന്ദമാകാം...

വാനത്തില്‍ തടവില്ല...

വാനത്തു തൂവെണ്‍...

വാനത്തെഗ്ഗംഗയെത്തന്‍...

വാനത്തെന്തിനു ഹാ...

വാനപ്പയ്യിനു നല്ലപോലകിടു...

വാനം പോലതിരറ്റ...

വാനവപ്പുഴ കളിന്ദകന്യക...

വാനാറ്റിന്‍മട്ടുവായ്ക്കും...

വാനില്‍ച്ചാരുത ചേര്‍ന്നിടുന്ന...

വാനീരത്തില്‍ മദിച്ചു...

വാനോര്‍വാരാശി,വാസ്തോഷ്പതി...

വായിക്കാന്‍ കഴിവ്‌...

വായിക്കുമ്പോള്‍ രസിക്കുന്നൊരു...

വായിപ്പോര്‍ക്കരുളുന്നനേകവിധമാം...

വായില്‍ത്തോന്നുന്നതല്ലോ...

വാരഞ്ചിടും കുളുര്‍വരക്കുറി...

വാരഞ്ചും താരി,ലോമല്‍...

വാരാശിതന്നാസുര...

വാരാശി, തന്നൊടുവിലെശ്ശിശു...

വാരാളുന്നീ വേടരോ...

വാരാളും മലയാളഭാഷയില്‍...

വാരിരാശി ചുഴലുന്ന...

വാല്‌മീകിയ്ക്കു നിഷാദബാണമിണയെ...

വാവായന്നുതുടങ്ങി...

വാവില്‍ ജൈവാതൃകനു...

വാസുദേവ തവ ഭാസമാനമിഹ...

വാളല്ലെന്‍സമരായുധം...

വാളായ്‌ തൂലികയേന്തിവന്നു...

വാളേ തെളിഞ്ഞിടുക...

വികല്‍പമില്ലാതെ...

വികസദ്‌ഭുവനേ...

വിജയപുരിനിവാസി...

വിജയസി യശസാ...

വിഡ്ഢിത്തമേതുമൊരു...

വിണ്ണാറിന്‍ വിരിമാറിലര്‍ദ്ധവലയ...

വിണ്ണില്‍ക്കണ്ണു പതിച്ചു...

വിണ്ണില്‍ച്ചെല്ലുകിലും തനിക്കു...

വിതിര്‍ണേ സര്‍വസ്വേ...

വിത്താര്‍ നട്ടു?...

വിദ്യാദാനവിശാരദാ...

വിദ്യാ നാമ നരസ്യ...

വിദ്യാവിഹീനത വരട്ടെ...

വിദ്യാ സമസ്താഃ...

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമിത...

വിദ്വാനു പണ്ടിഹ...

വിധിപോലെ വരും...

വിധി വിധിക്കവെ...

വിധുരത കലരാതെ...

വിനതയുടെ വിഷാദം...

വിനാ ഗോ രസം കോ രസ:...

വിമലമാമലമാനിനി...

വിരമ വിരമ വഹ്നേ...

വിരുതില്‍ വിമതരേയും...

വിരോധിസത്ത്വോജ്ഝിത...

വില പെരുത്തു കൊടുത്ത്‌...

വിലയാര്‍ന്ന വിശിഷ്ട...

വിലയെഴുമനുരാഗ...

വിലയേറിടും വിമലമാം...

വിലസതി ചെറിയച്ചീം...

വിവാഹമീരെട്ടു...

വിവിധനര്‍മ്മഭിരേവമഹര്‍ന്നിശം...

വിശ്വസൃഷ്ടിവിധായിനം...

വിശ്വാധീശം ഗിരീശം...

വിശ്വാധീശ്വര, രൂപ...

വിശ്വാമിത്ര, വസിഷ്ഠ...

വിശ്വാലങ്കാരഭൂത...

വിഷമിറക്കിയ പാമ്പു...

വീടാണെങ്കില്‍ വിളക്കു വേണം...

വീടീകരാഗ്രാ...

വീണക്കമ്പികള്‍ മീട്ടി...

വീണക്കമ്പി മുറുക്കിടുന്നു...

വീണാപാണിനിയായി വാണി...

വീണാവാദിനിയായി വാണി...

വീണീടും ഹരിചന്ദന...

വീതാശങ്കമഹോ...

വീതാശങ്കം വിധുസ്ത്രീവടിവു...

വീരാഗ്ര്യനും ഭുവി...

വീര്‍ത്തുന്തും വയറേന്തി...

വൃക്ഷോദഞ്ചിതപാണിയായ്‌...

വൃത്തമുണ്ടമലപദ്യമോ...

വൃത്തം വൃത്തികുറഞ്ഞതായി...

വൃത്തം വൃത്തിയിലൊത്തിണങ്ങി...

വൃത്തം വൃത്രാരിസൂനോഃ...

വൃത്തോത്തുംഗകുചങ്ങള്‍...

വൃന്ദാവനേ വ്രജവധൂ...

വൃഷമതില്‍ നടകൊള്ളും...

വെച്ചിട്ടൂട്ടിയുമുണ്ടും...

വെജിറ്റേറിയന്‍ നോണ്‍...

വെണ്ടയ്ക്കായുടെ 'പാണ്ടി'യും...

വെണ്ണക്കല്ലുപതിച്ച...

വെണ്ണക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനുണ്ണിക്കൊരു...

വെണ്ണ തോല്‍ക്കുമുടലില്‍...

വെണ്ണത്തൂമണമാര്‍ന്ന...

വെണ്ണയ്ക്കിരന്നു വഴിയേ...

വെണ്ണസ്മേരമുഖീം വറത്തു...

വെണ്ണീറും, വെള്ളെലിമ്പും,...

വെണ്മതികലാഭരണന്‍...

വെണ്മാടങ്ങള്‍ക്കൊഴുകുമഴകോ...

വെണ്മുത്തിനും മരതകത്തിനും...

വെയ്ക്കാ,നന്തിവിളക്കുമായ്‌...

വെയ്ക്കാനന്തിവിളക്കു...

വെയ്ക്കാറുണ്ടൊരു ചൂരല്‍...

വെയ്‌ലും ന്‍ലാവും വിഴുങ്ങി...

വെളിച്ചമില്ലാത്തിടമില്ല...

വെള്ളക്കണ്ണാടിപോലുള്ളവളുടെ...

വെള്ളപ്പളുങ്കുനിറമൊത്ത...

വെള്ളം ചേരാത്ത കള്ളീന്‍...

വെള്ളം ചേര്‍ക്കാതെടുത്തോരമൃതിനു...

വെള്ളം മുമ്പു കുടിപ്പതിന്നു...

വെള്ളം വെട്ടിത്തിളച്ചാല്‍...

വെള്ളം വെണ്ണീര്‍ വൃഷം...

വേണം പുഷ്പഫലാര്‍ദ്രനിത്യ...

വേണം മനസ്സിനൊരു ശാന്തി...

വേണുനാദകൃത...

വേണുവിന്‍ ശ്രുതിയൊടൊത്തു...

വേണ്ടാ ഖേദമെടോ, സുതേ...

വേണ്ടാതീനമശേഷമുണ്ടു...

വേദങ്ങളോ ബഹുവിധ...

വേദം നാലും നരച്ചൂ...

വേദം നിന്നുടെ ശാസനക്കുറി...

വേദാന്തേഷു യമാഹുരേകപുരുഷം...

വേഷത്താലുള്ളു പൂകാനൊരു...

വേഷപ്പകര്‍ച്ച ഗുരു...

വേഷം ഭാഷ സമസ്തവും...

വേഴാമ്പലേറ്റം...

വൈരാഗ്യമേറിയൊരു...

വൈരിവൃന്ദമലിവററുടനേ...

വ്യാകീര്‍ണ്ണാളകമമ്പിളിപ്പൊളി...

വ്യാളം ബാലമൃണാളതന്തുഭിരസൌ...

വ്യാളം വിഭൂതിയിവ...

വ്രജയുവതിജനത്തിന്‍...

വ്രജേ വസന്തം...

ശങ്കാപേതമുദിക്കുമര്‍ത്ഥരുചി...

ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാ...

ശഠതകള്‍ ശരിയല്ല...

ശബ്ദബ്രഹ്മേതി കര്‍മ്മേത്യണുരിതി...

ശബ്ദാതിവേഗഗമനോത്സുക...

ശമപ്രധാനേഷു...

ശമമാം സുമഗന്ധം...

ശംകരേണ വിജയസ്യ...

ശയ്യാലംബിക്കുപോലും ചെറുതൊരു...

ശരജ്ജ്യോത്സ്നാശുഭ്രാം...

ശരണത്തിനീദൃശ...

ശരി നയനപഥത്തില്‍...

ശരി,യിവനറിവായി...

ശരീരമെന്നല്ല...

ശരീരം കളത്രം സുതം...

ശശീ ദിവസധൂസരോ...

ശശ്വന്‍നശ്വരമേവ വിശ്വമഖിലം...

ശസ്ത്രത്തെശ്ശൂരനാമെന്‍...

ശര്‍മ്മത്തെസ്സല്‍ക്കരിക്കും...

ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം...

ശാസിയ്ക്കുവാനിത്തിരി...

ശാസ്ത്രം മന്ദരമാക്കി...

ശാസ്ത്രവ്യുല്‍പ്പത്തി,യല്‍പ്പേതര...

ശിക്ഷിക്ക, നേര്‍വഴി...

ശിവശ്ശക്ത്യാ യുക്തോ...

ശിശുക്കള്‍ തന്‍ പുഞ്ചിരി...

ശിഷ്യന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതു...

ശീഘ്രാഞ്ജന സ്ഖലന...

ശീട്ടാട്ടം, ശിങ്കമാനക്കുഴല്‍വിളി...

ശീതേऽധികോഷ്ണ...

ശീമപാചകരറുത്തു...

ശീലിച്ചു ഗാനമിടചേര്‍ന്നു...

ശൃങ്ഗാരത്തിന്റെ നാമ്പോ...

ശൃംഗാരക്കടലും കടന്നു...

ശേഷിച്ചുള്ളാസ്സുതനെ...

ശൈത്യം, കാകോളദൌഷ്ട്യം...

ശെയിലാനാമവരോഹതീവ...

ശോകം വേണ്ടത്രയത്രേ...

ശോണാകാരം നറും തൃച്ചൊടി...

ശ്യാമപ്പൂമെത്ത...

ശ്യാമാകാശമണിഞ്ഞിടുന്നു...

ശ്യാമാപാംഗ, നിനക്കു പണ്ടു...

ശ്യാമാം വിചിത്രാംശു...

ശ്രാവം ശ്രാവം തദാനീം...

ശ്രിയാശാതകുംഭദ്യുതി...

ശ്രീ കാളുമിപ്പല നിറം...

ശ്രീകേറ്റ ലാസ്യപദമായ്‌...

ശ്രീനാനാരസനൃത്തമാര്‍ന്ന...

ശ്രീപാര്‍ക്കും സ്ഥാനമല്ലോ...

ശ്രീപൂര്‍ണ വേദനിലയേശ്വര...

ശ്രീഭാര്‍ഗ്ഗവന്‍ പണ്ടു...

ശ്രീമത്താകും സലിലമിരവില്‍...

ശ്രീമത്‌ സൂര്യന്നു ശിഷ്യന്‍...

ശ്രീമാമുനീന്ദ്രമണി...

ശ്രീയാ, ണുര്‍വ്വശിയാണു...

ശ്രീരാജീവാക്ഷവക്ഷസ്ഥല...

ശ്രീരാമന്‍ തീര്‍ത്ഥയാത്രാ...

ശ്രീരാമന്‍ പോയ്‌ വനത്തില്‍...

ശ്രീവത്സം, വനമാല...

ശ്രീവൈയ്ക്കത്തപ്പനായിട്ട്‌...

ശ്രേയഃ സ്രുതിം ഭക്തിം...

ശ്ലോകങ്ങളിന്നു കുറയുന്നു...

ശ്ലോകത്തില്‍ ഭ്രമമറ്റു...

ശ്ലോകമാണഖിലസാരമൂഴിയില്‍...

ശ്ലോകം ചൊല്ലി രസിച്ചിടാം...

ശ്ലോകാര്‍ണ്ണവം തപ്പിയെടുത്തു...

സകല ഫലസമൃദ്ധ്യൈ...

സകലലോകവിധായകന്‍...

സകലസുരാസുരാദി...

സകലാസു കലാസു...

സകുങ്കുമ വിലേപനാം...

സചേതനാചേതനം...

സതി കനിവിനൊടും...

സതി വിദര്‍ഭജ...

സത്ക്കാരമേകാനയി...

സത്തന്മാരപ്പൊഴുതഹിഭുജം...

സത്യം കൊണ്ടിന്നിമേലില്‍...

സത്യം തെല്ലുമിയന്നിടാതെ...

സത്യം ബ്രവീമി, പരലോകഹിതം...

സത്യം ലംഘിച്ചു സത്യാധിപതി...

സത്യസന്ധത വെടിഞ്ഞു...

സത്യസ്ഥനേകന്‍...

സത്രം കാണൊരിടത്തു...

സദാപ്രസാദശോഭിതേ ഹി...

സദ്യശ്ച്ഛിന്നശിരഃ...

സദ്വര്‍ണ്ണാഞ്ചിതശയ്യ...

സന്തതം മിഹിരനാത്മ...

സന്തപ്തായസി സംസ്ഥിതസ്യ...

സന്തസ്സന്തന്യമാനാമിഹ...

സന്താപഘ്നം സകലജഗതാം...

സന്താപത്തിനു തോണിയായ...

സന്ധ്യാതാണ്ഡവശൌണ്ഡ...

സന്ധ്യാനാമങ്ങള്‍ ചൊല്ലും...

സന്ധ്യാരാഗേ നിലാവോ...

സന്മരന്ദരസമാധുരീ...

സന്മാര്‍ഗ്ഗനിഷ്ഠയകലയ്ക്കു...

സബ്ജക്റ്റു കണ്ട്രോള്‍...

സഭാജനവിലോചനൈഃ...

സമക്ഷമായ്ക്കാണുകിലെന്നപോലെ...

സമത്വദര്‍ശീ തു...

സമയമതിലുയര്‍ന്ന ...

സമസ്തം ത്വമേവാഹം...

സമര്‍ത്ഥനായ സീസറും...

സംഗീതത്തിലവള്‍ക്കു വാസന...

സമ്പത്തായ്‌ സംയമത്തെ...

സമ്പത്തേറെയണഞ്ഞിടുന്ന...

സമ്പല്‍പ്പരമ്പര പരം...

സമ്പൂര്‍ണകുംഭോ ന...

സംഭരിതഭൂരികൃപ,മംബ...

സംസത്തില്‍ സ്വാവമാനോദ്യത...

സംസാരത്തിന്‍ കൊളുത്തെന്‍...

സംസാരഭീകരകരീന്ദ്ര...

സംസാരാമയബാധയാല്‍...

സരസപല്ലവകോമളമായ...

സരസഭാഷണമാവഹ...

സരസിജനിലയേ...

സരസിജമനുവിദ്ധം...

സരസോജ്വലരാഗം...

സരളേ, പരിഭൂതി...

സരിഗമപധ കൊച്ചുവീണ...

സരിത്തടമലംകൃതം...

സല്‍പ്പാത്രത്തിലൊഴിച്ചതില്ലൊരു...

സ വിസ്മയോത്‌ഫുല്ല...

സഹസ്രകരപുത്രജന്‍...

സഹസ്രലോചനപ്രഭൃത്യ...

സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍...

സര്‍വ്വം നശ്വരമിപ്രപഞ്ചമഖിലം...

സര്‍വ്വം മറന്നിന്നൊരു...

സാ കവിതാ, സാ വനിതാ...

സാദം ചേര്‍ന്നു മയങ്ങിടുന്നു...

സാധിച്ചു വേഗമഥവാ...

സാനന്ദം സുപ്രഭാതോദയ...

സാനന്ദേന്ദ്രാദിവൃന്ദാരക...

സാന്ദ്രാനന്ദാവ ബോധാത്മകം...

സാപത്ന്യം പൂണ്ടു കൂട്ടാര്‍ക്കറുതി...

സാമമില്ലൊരു സമത്വമില്ല...

സാരമായ്ജ്ജനനി...

സാരമുള്ള വചനങ്ങള്‍...

സാരം ചേര്‍ന്ന സമസ്യയൊന്നു...

സാരം ഭൂമിയിലേതു...

സാരാനര്‍ഘപ്രകാശ...

സാവധാനമെതിരേറ്റു...

സാ വാ അയം ബ്രഹ്മ...

സാശയാ വിധുതപാശയാ...

സാഹിത്യത്തില്‍ച്ചിലരു...

സാഹിത്യം പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്ക്‌...

സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം...

സിരമുറികളില്‍ നിന്നിങ്ങൂറിടുന്നുണ്ടു...

സീതാദേവിയെ രാക്ഷസേന്ദ്രന്‍...

സുഖത്തിലുണ്ടാം സഖി...

സുചേഷ്ടിതം കൊണ്ടു ...

സുതാപായോത്താപം...

സുഭഗം മൃതി ലോകം...

സുമുഖി പോകുവതെങ്ങ്‌...

സുരകുമാരികള്‍...

സുരതടിനിതരംഗമലയും...

സുരനാഥവരൈഃ സുഖേന...

സുരവരന്നടരില്‍...

സുരുചിരത കലര്‍ന്ന...

സുരുചിരമുഖപദ്മം...

സുരുചിരലഘുകാവ്യം...

സുലഘു മര്‍ത്യനു...

സുവിശാലമഗാധം...

സുസ്പഷ്ടോച്ചാരണം,ധീനിശിത...

സൂരിവ്രജത്തൊടിടപെട്ട്‌...

സൂര്യന്‍ പൊന്‍കിരണം...

സൂര്യപുത്രവിജയത്തിനായ്‌...

സൃഷ്ടിച്ചൂ മര്‍ത്യദേഹം...

സൃഷ്ട്വേദം പ്രകൃതേരന്യ...

സേനാധിപന്റെ തല...

സേവിക്കൂ ഗുരുഭൂതരെ...

സേവിച്ചീടുക പൂജ്യരെ...

സോമകോടിസമധാമകഞ്ചുകില...

സോമാര്‍ദ്ധത്തിന്നുദിപ്പാന്‍...

സോऽയം വിശ്വവിസര്‍ഗ്ഗ...

സൌകര്യപ്പെടുമെങ്കിലേതു പകലും...

സൌകര്യാര്‍ഥ,മതീവ...

സൌജന്യാബ്ധേ, ഭവതു...

സൌധങ്ങള്‍ മേല്‍പ്പൊട്ടു...

സൌന്ദര്യം, സുകുമാരതാ...

സൌന്ദര്യം സൌമ്യശീലം...

സ്ഖലിതഭാഗ്യമണഞ്ഞൊരു...

സ്തനേഷു ഹാരാഃ...

സ്ത്രീകള്‍ക്കേറ്റം പടുതസഹജം...

സ്ത്രീണാമശിക്ഷിതപടുത്വം...

സ്ത്രീവര്‍ഗ്ഗത്തിലെവള്‍ക്കും...

സ്ഥിതാഃ ക്ഷണം പക്ഷ്മസു...

സ്ഥൂലദ്രാവിഡമട്ടുവിട്ടു...

സ്പഷ്ടം ന്‌ലാവങ്ങു...

സ്പഷ്ടം ഭൂമിമറയ്ക്കില്‍...

സ്പാനിഷ്ജനങ്ങള്‍...

സ്ഫാരദ്യുതിസ്ഫടിക...

സ്ഫാരദ്വാരപ്രഘാണദ്വിരദ...

സ്ഫുടതാരകള്‍...

സ്ഫുരിയ്ക്കുമീ നിന്നുടലിന്‍...

സ്മരനുടെ സമരത്തില്‍...

സ്മരാസ്ത്രംകൊണ്ടേറ്റം...

സ്മൃതിധാര,യുപേക്ഷയാം...

സ്രവന്തീ പാഷാണേ പഥി...

സ്രഷ്ടാവിന്റെ വിശിഷ്ടശില്‍പ...

സ്രഷ്ടാ സൃഷ്ടിച്ചിടുന്നൂ...

സ്വച്ഛന്ദം ഭാഷകൊണ്ടും...

സ്വച്ഛാം സ്വച്ഛവിലേപ...

സ്വത്തിന്നാര്‍ത്തി പെരുത്തതാം...

സ്വന്തനിഷ്ഠയതിനായ്‌...

സ്വപക്വബുദ്ധിക്കനുരൂപമായ്‌...

സ്വയമേ നിജപുത്രനെ...

സ്വല്‍പം പരപ്പുള്ളൊരു...

സ്വവശസുലഭ...

സ്വര്‍ഗ്ഗംഗാദേവിയില്ലേ?...

സ്വര്‍ഗ്ഗാതിര്‍ത്തിയതിക്രമിച്ച...

സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നുള്ളൊരനര്‍ഘ...

സ്വാദ്ധ്യായക്കിണ്ടി, ഭാണ്ഡം,...

സ്വാന്തത്തില്‍ നാം സഹജരേ...

സ്വാന്തോദ്ഭൂതസനാതനാനലകണം...

സ്വാപം ജനം പൂണ്ടു...

സ്വാമിയാം രവിയെ...

സ്വാരാട്ടെന്നെയൊരിക്കല്‍ മുന്‍പു...

സ്വേദത്തൂമാരി കാറിന്‍...

സ്വേദാണ്ഡോത്ഭിജ്ജരാ...

ഹത്വാ യുദ്ധേ ദശാസ്യം...

ഹന്ത, ക്രീഡയിലിക്കരം...

ഹരനും ഹരിയജനാദിയും...

ഹരം സര്‍പ്പഹാരം...

ഹരിണാങ്കനഹോ...

ഹരിമുരളിനിനാദം കോമളം...

ഹരീശ്വരന്‍ തന്‍...

ഹലധാരിയായ ബലരാമനോടു...

ഹസ്തം നീട്ടുക നിത്യബാഷ്പസരസീ...

ഹര്‍ത്താലെന്നും നടത്താം...

ഹര്‍ഷമേകുവതിനച്ഛനേറെ...

ഹാ കഷ്ട, മാ വിബുധ...

ഹാ കഷ്ടം, നരജീവിതം...

ഹാ, കള്ളവെള്ളച്ചിരിയാല്‍ ...

ഹാ, കാലഭേദം ചെറുതോ?...

ഹാ ചൂത, ഹാ ചമ്പക...

ഹാ ജന്യസീംനി പല...

ഹാ ധിക്‌ കഷ്ടം കുമാരൌ...

ഹാ! പാപമോമല്‍മലരേ...

ഹാ, പാര്‍ക്കിലീ നിഗമനം...

ഹാ, പുഷ്പമേ, അധികതുംഗ...

ഹാ, മല്‍ക്കാന്തേ...

ഹാ, മൊഴിഞ്ഞിതു നഖം...

ഹാ, രമ്യോജ്ജ്വലസൂനസഞ്ചയമൊടും...

ഹാ, രാഗമാമന്ധ...

ഹാ, വന്ദിക്കുക നാം മഹേശനെ...

ഹാ! വാഴേണ്ടിയിരുന്നയേ...

ഹാ, ശാന്തിയൌപനിഷദോക്തികള്‍...

ഹാ ശുഭേ, നിജഗതാഗതങ്ങള്‍...

ഹാസം പോലെ വെളുപ്പു ചേര്‍ന്നു...

ഹാസ്യക്കൊടിക്കൂറ...

ഹാസ്യമിത്ര...

ഹാ ഹാ, മേ നിശ്ചയിപ്പാന്‍...

ഹിതമായ്‌ മമ വള്ളി...

ഹിതമിങ്ങനെ കവനത്തിനു...

ഹീനകര്‍മ്മരതിയേതിനോടും...

ഹുങ്കാളുന്ന തിമിങ്ഗിലങ്ങള്‍...

ഹൃച്ചഞ്ചലിപ്പു...

ഹൃത്തില്‍ സത്യസ്വരൂപന്‍...

ഹൃദി രാമമന്മഥ...

ഹൃദ്യം പൂര്‍ണ്ണാനുകര്‍മ്പാര്‍ണ്ണാവ...

ഹേ, നാള്‍ കാര്‍ത്തികയാകയാല്‍...

ഹേ പത്മാക്ഷ, ഭവാന്‍...

ഹേ പാന്ഥ, പുസ്തകധര, ക്ഷണമൊന്നു...

ഹേമാങ്ഗനാദിവിഷയാംബുധിയില്‍...

ഹേമാംഭോജേ നിഷണ്ണം ...

ഹേ, വഞ്ചിഭൂപാലകപുത്രി...

ഹേ, ഹേ, എന്തെന്തു കൂത്താണിതു...

ഹ്രസ്വം സുദീര്‍ഘം...

ഹ്രീങ്കാരക്ഷീരവാരാന്നിധി...

റാകിപ്പറക്കുമൊരു...

റോഡുമാര്‍ഗ്ഗമതണഞ്ഞ...

റോസയ്ക്കിത്ര കടും ചുവപ്പു...